wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
1. Twórczość malarska i konserwatorska Łukasza Mrzygłoda dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
Przedmiotem pracy jest twórczość malarska oraz konserwatorska Wincentego Łukasza Mrzygłoda, który urodził się w 1884 roku, a następnie wychował na jednej z niewielkich wsi na Górnym Śląsku. Artysta ten, a następnie konserwator jako jeden był czynny przed wojną i po niej pozostał, aż do śmierci w roku 1952 przyjmując równocześnie obywatelstwo polskie. Ponieważ opracowanie składające się z dwóch części nie zawiera jednego biogramu Wincentego Łukasza Mrzygłoda, każdy z podrozdziałów został wzbogacony wiadomościami z jego życiorysu. Pierwsza część, która składa się z pięciu podrozdziałów omawia działalność artystyczną Łukasza Mrzygłoda. Chronologicznie, omówienie rozpoczyna się od wskazania na utożsamianie się artysty jako Górnoślązaka oraz od przybliżenia pierwszego z etapów edukacji artystycznej w warsztacie „ostatniego nazareńczyka” Juliana Wałdowskiego we Wrocławiu. Następnie, przedstawiony został drugi z etapów nauki pod okiem Eduarda Kaempffera oraz opisane zostały najbardziej rozpoznawalne franciszkańskie prace Mrzygłoda, a więc cyklu obrazów z auli Kolegium Serafickiego w Nysie oraz obraz dyplomowy Śmierć św. Franciszka. W trzecim podrozdziale zestawione zostały obrazy o tematyce religijnej i rodzajowej, jakie artysta tworzył przez całe życie. Czwarty podrozdział wyodrębnia portrety, które w zależności od sytuacji życiowej ukazywały braci franciszkanów, członków rodziny czy mieszczan. Ostatni fragment w tej części stanowią malowidła ścienne tworzone przez artystę, z pomocą syna Arnolda, w ostatnim etapie jego życia. Druga część pracy omawia twórczość konserwatorską Mrzygłoda, którą prowadził od 1932 roku będąc wówczas kierownikiem Warsztatu Restauracji Zabytków Prowincji Górnośląskiej w Nysie. Pierwszy z czterech rozdziałów tej części pracy, omawia organizację administracyjną oraz strukturę urzędu konserwatorskiego na terenie Górnego Śląska (Oberschlesien) przed drugą wojną światową. Drugi i trzeci podrozdział, są przybliżeniem środowiska konserwatorskiego oraz próbą wyjaśnienia tzw. kreatywności konserwatorskiej. Prace w części właściwej zostały podzielone na poszczególne kategorie: malarstwo sztalugowe, rzeźbę oraz malarstwo ścienne. Celem pracy jest uzupełnienie katalogu znanych dotychczas prac malarskich i konserwatorskich Mrzygłoda o nowe oraz wskazanie problematyki dalszego badania tego zbioru i drogi analizy wpływu obiektów restaurowanych i konserwowanych przez Mrzygłoda na jego twórczość malarską. Do zakresu pracy należy również przybliżenie dzisiejszej krytyki obiektów restaurowanych i konserwowanych przez Łukasza Mrzygłoda wynikającej z nagminnego, błędnego postrzegania artysty jako prowincjonalnego i niszowego amatora.
2. Agresja rówieśnicza z udziałem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej i integracyjnej w opinii nauczycieli dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy jest Agresja rówieśnicza z udziałem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej i integracyjnej w opinii nauczycieli. Głównym celem pracy było zapoznanie się z opinią nauczycieli pracujących w szkole specjalnej i integracyjnej na temat agresji rówieśniczej. Cała praca składa się z czterech rozdziałów i podsumowania badań własnych. W rozdziale 1 przedstawiono podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem jakim jest agresja. Konieczne zatem było zarówno zdefiniowanie, jak i omówienie pojęcia, rodzajów jak i etiologii agresji. W niniejszym rozdziale zostały przedstawione czynniki, które mogą mieć wpływ na zachowania niepożądane takie jak nowe media czy też przemoc i agresja w domu. W dalszej części rozdziału 1 omówiono przejawy agresji oraz profilaktykę i interwencję. Poruszony został temat agresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 2 poświęcony został niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury, skład się on z czterech podrozdziałów i dwóch paragrafów. Biorąc pod uwagę temat pracy pierwsze trzy podrozdziały zostały poświęcone pojęciu, klasyfikacji oraz przyczyną niepełnosprawności intelektualnej. Natomiast czwarty podrozdział charakteryzuję osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Natomiast w rozdziale 3 będącym metodyką badań własnych przedstawiono przedmiot i cel badań oraz sformułowanie problemu badawczego. Ponadto zaprezentowano paradygmat badań jakościowych, metody oraz techniki badawcze biorąc pod uwagę formę badań. W tym rozdziale również została przedstawiona organizacja badań własnych i etyka badań jakościowych. Kolejny, a zarazem ostatni rozdział to analiza i interpretacja wyników badań własnych dokonanych w oparciu o wypowiedzi respondentów biorących udział w badaniu w oparciu o kwestionariusz wywiadu. Pierwsza część tego rozdziału została poświęcona charakterystyce placówek w których uczą respondenci. Kolejne podrozdziały są już wypowiedziami osób badanych na poszczególne pytania. Między innymi zostały zapisane odpowiedzi badanych na pytania dotyczące sprawców, czynników oraz okoliczności sprzyjające zachowaniom agresywnym. Ostatni podrozdział przedstawia wypowiedzi respondentów na temat szkolnego systemu profilaktyki i agresji. Wszystkie wypowiedzi zostały ze sobą porównane co pozwoliło na wyciągnięcie wniosków. Na samym końcu pracy zaprezentowano podsumowanie badań własnych w oparciu o wypowiedzi osób badanych. Zostały one porównane z materiałami innych badaczy poruszającymi temat jakim jest agresja rówieśnicza.
3. Jacek Malczewski "Wyspa umarłych (1885). Recepcja i fenomen obrazu Arnolda Böcklina. prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
4. Pojedynki gwelficko gibelińskie w twórczości Benedetto Bonfigli`ego i Bernardino di Betto Pinturicchio dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
Zgodnie z teorią Johna Ruskina, miasta stroją się i prezentują tym okazalej, im bardziej pragną ukryć swoje słabości . Stronnicy papiestwa, gwelfowie w sporze z procesarskimi gibelinami wykorzystywali obraz miasta, wedutę jak tarczę prezentującą potęgę stronnictwa papieskiego, jednocześnie skutecznie ukrywającą niedoskonałość włoskich civitatum. Poruszając się w sferze symboliki murów miejskich, bram, świętych patronów miast, prezentując dokonania gwelfickich mecenasów manifestowano i tworzono mit słusznej władzy. Sztuka malarska stała się narzędziem walki gwelfów, którzy wyprowadzili rywalizację z gibelinami daleko poza pola bitew i politykę wyrażaną par excellence w wojnach, traktatach czy ucałowaniu papieskich stóp . Malowany wizerunek miasta i jego wielkich obywateli stanowił propagandową, obrazkową wersję opowieści historycznej opłacanej przez polityków, a do realizacji przedstawień programów ideowych zatrudniano wysokiej klasy artystów. Dokonania Benedetto Bonfigli, Pinturicchio i wielu innych znakomitych malarzy okazały się równie skuteczne, jak wybudowana przez Michała Anioła brama San Miniato broniąca Florencji przed wojskami cesarskimi . W okresie rozkwitu włoskich Commune gwelfowie ze względów propagandowych zlecali realizację przedstawień programów ideowych, w których miasta i porty odznaczają się wytworną i bogatą architekturą i mają piękne i właściwe proporcje, zasługują na pochwałę . Architekturę Sieny i Perugii pokazano w ściśle określonym celu propagandowym tak, aby parafrazując Andrea Palladio i odnosząc jego traktat do czasów wcześniejszych - można było oczekiwać, że widzów spoglądających na wyimaginowane w obrazie miasto ogarnie zachwyt i podziw nad jego pięknem i urokiem . Zadaniem pracy jest przedstawienie przykładów realizacji programów ideowych przedstawień tworzonych przez gwelfów, które osadzały wątki narracyjne w krajobrazie miejskim. Na przykładzie dekoracji freskowej Kaplicy Priorów w Perugii oraz Biblioteki Piccolomini w Sienie praca ma za zadanie ukazać, że treść przedstawień, dobór bohaterów i powiązane z nimi tło przedstawień były starannie dobranym materiałem propagandowym realizującym politykę stronnictwa papieskiego i Kościoła Rzymskiego.
5. Nikozja - miasto podzielone. Analiza podziałów społecznych i politycznych dr hab. Dariusz Wojtaszyn Interdyscyplinarne studia europejskie, stacjonarne II stopnia
Praca „Nikozja – miasto podzielone. Analiza podziałów społecznych i politycznych” przedstawia stolicę dwóch państw: Republiki Cypryjskiej i TRPC. Podział ten jest konsekwencją konfliktu cypryjskiego trwającego nieprzerwanie do dziś (choć przybierającego różne formy). W pracy tej narzucona cezura czasowa obejmuje lata 1955-2004: zwłaszcza wydarzenia z 1968, 1974 i 2004 roku, ponieważ aktualny obraz polityczny i społeczny wyspy jest bezpośrednią konsekwencją zajść w tym czasie. Wspomniana cezura obejmuje również aktualne wydarzenia kulturowe, polityczne i społeczne jednak w odniesieniu do historii. Natomiast cezurą przestrzenną jest miasto Nikozja jako szczególny przykład na terenie całej wyspy. Jej mieszkańcy mocniej odczuwają konsekwencje podziału niż np. mieszkańcy Limassol czy Famagusty. Problem cypryjski jest jednym z najbardziej złożonych konfliktów we współczesnym świecie. Tylko zrozumienie tego antagonizmu, próba kontaktu z drugą stroną, wzmocnienie gospodarcze północy może doprowadzić do jego zażegnania. Przez cały czas trwania konfliktu to politycy decydowali o przyszłości wyspy. Społeczeństwo zostało zapytane o opinię jedynie podczas w referendum w 2004 roku przed wejściem do Unii Europejskiej. Można domniemywać, że przy odpowiedniej polityce budowania zaufania dziś, w 2020 roku, mieszkańcy wyspy byliby bardziej tolerancyjni i skłonni do kompromisów niż rządzący Republiką Cypryjską, TRPC, Grecją i Turcją. Własne obserwacje prowadzone przez 6 miesięcy pozwoliły doświadczyć opisywanej rzeczywistości. Jednak spowodowało to również potrzebę znalezienia odpowiedzi na pytanie –dlaczego nie doprowadzono do zażegnania konfliktu? Dlaczego Cypr nazywany jest „cmentarzem negocjatorów”? Ponieważ jest to złożony i bardzo długi w swym trwaniu konflikt, a by go zrozumieć, trzeba przeanalizować nie tylko historię, ale również postawę młodego pokolenia, które nie pamięta Cypru przed wyznaczeniem „Zielonej Linii”. By te wszystkie wspomniane kwestie przeanalizować i opisać pomocne okazały się własne badania, przeprowadzone wywiady, obecność na marszach i spotkaniach, obserwacje różnego rodzaju wydarzeń jak otwarcie nowych punktów kontrolnych, przemówienia publiczne. Kluczowe dla pracy stały się porównania postaw Greckich i Tureckich Cypryjczyków, sposobu zarządzania północą i południem, analiza prawosławia i islamu na wyspie. Ale również badania dokumentów takich jak ustawy zasadnicze obu państw, statutów organizacji, które działają na rzecz pojednania czy literatura przedmiotu o podobnej tematyce.
6. Wizerunek kobiety na przełomie XIX, XX wieku. Twórczość Aubreya Beardsleya. prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
7. Wykorzystanie procesu badawczego w kształtowaniu pełnomocności uczniów w wieku wczesnoszkolnym dr Joanna Malinowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
"Wykorzystanie procesu badawczego w kształtowaniu pełnomocności uczniów w wieku wczesnoszkolnym" stanowi próbę zgłębienia i przełożenia na praktykę współczesnych wskazań z zakresy dydaktyki. Uzasadnienie ich słuszności zamieszczone zostało w pierwszym rozdziale. Zawiera on kolejno : prawidłowości rozwojowe różnych obszarów funkcjonowania dziecka we wczesnej edukacji, charakterystykę idei pełnomocności uczniów i pojęć z nią z wiązanych oraz zagadnienia z zakresu konstruktywizmu w nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów. Zestawienie tych trzech głównych składowych pozwala na wykazanie, w tej części pracy, ich powiązań i uzasadnienie znaczenia podejmowanej problematyki. Tworzy to także zręby pod samodzielnie przygotowany projekt zajęć, którego podstawowym założeniem jest próba wdrożenia w rzeczywistość szkolną procesu upełnomocniania uczniów. Zgodnie z perspektywą przedstawioną wcześniej, ma się to dziać poprzez zrealizowanie z nimi projektu badawczego. Przebieg tego projektu, uwarunkowania, w jakich miał miejsce oraz wnioski do dalszej pracy, jakie z niego płyną, zawarte są w rozdziale trzecim. Ewaluacja własnych działań pozwala także w tym miejscu odnieść się do własnych umiejętności i deficytów w kontekście przyszłej pracy nauczyciela. Oparcie ewaluacji o podejście refleksyjnego praktyka jest próbą stałej weryfikacji podejmowanych działań i ukierunkowania się na dalsze doskonalenie na drodze zawodowej.
8. Style przywiązania i potrzeba aprobaty społecznej a tendencja do zachowań altruistycznych u młodych dorosłych dr Bogna Bartosz Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Celem powyższej pracy jest zbadanie potencjalnych związków pomiędzy tendencją do zachowań altruistycznych, stylami przywiązania oraz potrzebą aprobaty społecznej. W tym celu przeprowadzono badanie obejmujące 82 osób w wieku 20-30 lat, w tym 42 kobiety i 40 mężczyzn. Zadaniem osób badanych było wypełnienie trzech kwestionariuszy: pierwszej z dwóch części Kwestionariusza Altruizmu-Niealtruizmu autorstwa J. Śliwaka (2005), Kwestionariusza Stylów Przywiązania J. Feeney, P. Noller i M. Hanrahan (1994) w tłumaczeniu P. Marchwickiego (2004) oraz Kwestionariusza Aprobaty Społecznej autorstwa J. Wilczyńskiej i R. Drwala (1995). Wyniki badania potwierdziły część postawionych hipotez badawczych. Wykazany został ujemny związek pomiędzy tendencją do zachowań altruistycznych i stylem unikowym, nie wykazano za to związków pomiędzy tendencją do zachowań altruistycznych i dwoma pozostałymi stylami przywiązania. Wykazano także dodatni związek pomiędzy tendencją do zachowań altruistycznych a potrzebą aprobaty społecznej.
9. Przestrzeń i czas w realizacjach Dominika Lejmana prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
10. Camille Claudel i August Rodin. Artystyczne kontrowersje i koincydencje. prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
W pracy pt. "Camille Claudel i August Rodin. Artystyczne kontrowersje i koincydencje", autorka prezentuje pozycję artystów w sztuce francuskiej i europejskiej XIX - XX wieku oraz problematykę relacji między tytułowymi bohaterami. Zasadniczą część utworu rozpoczyna stan badań, który jest identyfikacją artystów oraz wyodrębnia istotne publikacje użyte w pracy. Praca uwzględnia rozdziały poświęcone życiu artystów i ich indywidualnym stylom. Dodatkowo, została poruszona problematyka dominującego wówczas akademizmu, a także erotyzmu obecnego w pracach Augusta Rodin. Ponadto, autorka pracy na przykładzie Camille Claudel, ukazuje ograniczenia kobiet panujące w XIX wieku oraz postawę rzeźbiarki względem feminizmu. Utwór finalizują rozważania dotyczące geniuszu artystów.
11. "Demon" (1892) Wojciecha Weissa. Na pograniczu dwóch światów. prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
12. Malarstwo Horsta Antesa w kontekście Nowej Figuracji prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
Praca magisterska "Malarstwo Horsta Antesa w kontekście Nowej Figuracji" ma za cel prezentację malarstwa niemieckiego artysty oraz nazwanie cech charakterystycznych dla twórczości z tego kręgu. Nie znaleziono żadnej publikacji naukowej dotyczącej tej twórczości w jezyku polskim. Materiał źródłowy dotyczacy artysty oraz innych twórców z kręgu Nowej Figuracji jest w wiekszości niemieckojęzyczny lub tłumaczony z angielskiego na niemiecki. Korzystano z katalogów wystaw, artykułów z gazet i magazynów sztuki oraz publikacji niemieckich historyków sztuki dostepnych w niemieckich bibliotekach. Bardzo dobrym źródłem informacji była monografia "Horst Antes" autorstwa amerykańskiego krytyka i historyka sztuki Donalda Kuspita. Praca składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym przedstawiono definicje Nowej Figuracji oraz wybranych przedstawicieli tego nurtu w Europie i USA. Z uwagi na bardzo szeroki kontekst, dokładniej omówiono tylko środowisko niemieckie z lat 40-tych i 50-tych XX-tego wieku, w tym pracownię drzeworytniczą HAPa Grieshabera w Akademii Sztuk Pieknych w Karlsruhe. Zaprezentowano również twórczość Willema de Kooniga oraz grupy CoBrA z racji wpływu jaki ci artyści mieli na omawianą sztukę. Rozdział drugi poświęcono malarstwu Antesa. Okres ujety w pracy został ograniczony do lat 1958-1983. Po tym czasie artysta odchodzi od figuracji. Twórczość malarza przeanalizowano dzieląc ją tematycznie i opisując w podrozdziałach. Przegląd obrazów z pogranicza informelu i figuracji debiutującego artysty osadza jego sztukę w omawianym kontekście. W dalszej części pracy poświęcono wiele uwagi nowemu wizerunkowi człowieka w obrazach Antesa. Jego Kopffussler (Głowonóg) staje się sztandarową figurą niemieckiej Nowej Figuracji i emblematem człowieka. W kolejnym podrozdziale przedstawiono jeden z ważniejszych motywów zgłębianych przez twórcę: Głowę, która staje się "pars pro toto", symbolem całego człowieka, niosącym wszystkie jego właściwości. Ponieważ Antes związał swój los z Italią i od kilkudziesieciu lat mieszka w swojej posiadłości Podere Sicellino w połowie drogi między Florencją a Sienną, podjęto analizę dzieł powstałych pod wpływem tej kultury. Tutaj wyraźnie eksploduje Nowa Figuracja. Dochodzi w nich do syntezy północnego dążenia do wyrazu z południową przejrzystością form. Pomimo tego, że praca poświęcona jest malarstwu, zaprezentowano również formy przestrzenne tzw. Wotywa, dobrze uzupełniają zagadnienia religijne eksplorowane w tym malarstwie. Horst Antes to również badacz z pasją etnografa. jego wyprawy do Nowego Meksyku i pobyt w rezerwacie u Indian Hopi wpłyneły w wielkiej mierze na ikonografię i tematy poruszane w twórczości. Z tego powodu w szóstym podrozdziale przybliżono kulture Indian Pueblo. Praca ta w sposób ograniczony prezentuje dorobek artystyczny Horsta Antesa i środowisko w obrębie którego oscylowała jego sztuka. Mimo tego podjeto próbę przedstawienia kluczowych zagadnnień i symptomów tej twórczości. Starano się wykazać i nazwać najważniej
13. Pociski balistyczne atomowych okrętów podwodnych jako element równowagi sił na świecie. prof. dr hab. Krzysztof Kawalec Militarioznawstwo, stacjonane I stopnia
Praca przedstawia genezę pocisków balistycznych, przenoszonych przez okręty podwodne. Zawierają się w niej informacje o parametrach technicznych pocisków, takich jak: zasięg i siła rażenia, jak również parametry okrętów, które je przenoszą. Niniejsze opracowanie ilustruje również porównanie sił USA oraz Związku Radzieckiego w odniesieniu do powyższych elementów. Praca przedstawia również założenia strategiczne, związane z zastosowaniem pocisków balistycznych atomowych okrętów podwodnych, a także konsekwencje geopolityczne, wynikające z posiadania takiej broni na stanie armii, z odstraszaniem jądrowym (polegającym na gwarancji odwetu) włącznie.
14. Klaudiusz Hrabyk- losy dziennikarza lwowskiego w trakcie II wojny światowej. prof. dr hab. Jacek Piotrowski Historia - stacjonarne I stopnia
Życie codzienne oraz działalność konspiracyjna Klaudiusza Hrabyka w trakcie II wojny światowej, a przede wszystkim w okupowanej Warszawie. Mimo trudu okupacji, bohater realizuje się w swojej dziennikarskiej pasji, wydając szereg konspiracyjnych pism oraz wspomnień z tamtych lat. Po wojnie angażuje się w działalność na rzecz polonii w USA oraz na Zachodzie.
15. Znaleziska importowanych metalowych dzwonków rzymskich na terenie kręgu kultur zachodniobałtyjskich dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
Badania archeologiczne na terenie występowania kręgu kultur zachodniobałtyjskich doprowadziły do odkrycia znacznej ilości zabytków z terytorium cesarstwa rzymskiego. Były to głównie przedmioty , które znalazły się na tych ziemiach drogą handlu wymiennego. Ludność zachodniobałtyjka była w posiadaniu znacznych złóż bursztynu. Ten cenny minerał oddziaływał na wyobraźnie kupców rzymskich. Elity zachodniobałtyjskie chętnie wymieniały bursztyn na różnorodne towary o południowym rodowodzie. Jednym z nich były rzymskie metalowe dzwonki. Praca skupia się głównie na klasyfikacji tego typu zabytków oraz opisie stanowisk, na których rzymskie idiofony zostały odkryte. Wiele artefaktów nie zachowało się do dzisiaj i możemy czerpać informacje o nich tylko z archiwalnych, szczątkowych opisów. Praca skupia się również na analizie i historii tych badań.
16. DOŚWIADCZENIA MIĘDZYKULTUROWE A KREATYWNOŚĆ STUDENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W WYMIANACH MIĘDZYNARODOWYCH dr Izabela Lebuda Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Celem mojej pracy było zbadanie czy istnieją różnice związane z doświadczeniami międzykulturowymi a poziomem zdolności twórczych, aktywności twórczej oraz sądów na temat własnej twórczości wśród studentów uczestniczących w wymianach zagranicznych, a także w jaki sposób różnice w osobowości wpływają na te zmienne. W badaniu wzięło udział 245 osoby w wieku od 16 do 47 lat, 148 kobiet i 95 mężczyzn, oraz 3 osoby, które nie podały swojej płci biologicznej. Na 245 przebadanych osób, 100 studiowało za granicą, 145 nie miało takiej możliwości. Zmienne, których dokonałam pomiaru to : przekonania na temat samoskuteczności, tożsamości twórczej, aktywność twórcza, otwartość na doświadczenia, stabilność emocjonalna, sumienność, ekstrawersja, myślenie dywergencyjne. W analizie wyników wykazałam, że nie ma istotnych różnic w oryginalności myślenia dywergencyjnego, aktywności twórczej, otwartości na doświadczenia. Istotna okazała się różnica w poziomie płynności w myśleniu dywergencyjnym a także w poczuciu samoskuteczności oraz tożsamości twórczej.
17. Opinie rodziców o realizacji funkcji edukacji przedszkolnej dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy magisterskiej są „Opinie rodziców o realizacji funkcji edukacji przedszkolnej”. Wybór tematyki wynika z chęci zdobycia informacji na temat opinii rodziców o edukacji przedszkolnej, która jest znacząca dla współpracy pedagoga - nauczyciela przedszkola z rodzicem, będącym istotnym podmiotem w edukacji dziecka. Poznanie przez nauczyciela opinii, postaw, oczekiwań edukacyjnych rodziców może pomóc w obraniu wspólnych celów dydaktycznych i wychowawczych. Dlatego też znajomość opinii rodziców na temat realizacji funkcji edukacji przedszkolnej jest ważna dla obrania właściwego kierunku w pracy z dzieckiem. Niniejsza praca składa się ze wstępu, części teoretycznej, części metodologicznej, części badawczej oraz zakończenia. Część teoretyczna pracy składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiam ujęcia definicyjne edukacji, elementy działań edukacyjnych oraz filary, na których opiera się współczesna edukacja. W kolejnym rozdziale opisuję założenia edukacji przedszkolnej, takie jak cele, funkcje, zasady, zadania edukacji przedszkolnej, a także formy pracy w przedszkolu, metody nauczania, planowanie pracy pedagogicznej czy jakość i standardy obowiązujące w edukacji przedszkolnej. W trzecim rozdziale części teoretycznej odnoszę się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej, jego roli, statusu zawodowego, kompetencji i zadań. W czwartym rozdziale zaś przedstawiam teoretyczne ujęcie rodziny w kontekście jej funkcji, stylów wychowania w rodzinie, ról i postaw rodzicielskich, a także roli rodziców w edukacji i wychowaniu dziecka. Ostatni rozdział dotyczy specyfiki współpracy rodziców z placówką przedszkolną, jak również opinii i oczekiwań rodziców wobec edukacji przedszkolnej. Część metodologiczna zawiera przegląd definicji metodologii różnych autorów, opisuje cel badań, problematykę badawczą, metody badań, techniki oraz narzędzie badawcze. W części badawczej ukazuję opinie rodziców o realizacji funkcji edukacji przedszkolnej w świetle badań własnych. Wyniki badań uzyskane zostały na podstawie przeprowadzonego sondażu diagnostycznego, techniką ankiety. W każdym podrozdziale zaprezentowane zostały opinie rodziców o realizacji poszczególnych funkcji edukacji przedszkolnej wobec dziecka, takich jak funkcja diagnostyczno – prognostyczna oraz funkcja rozwijająco – kształcąca i modyfikacyjna, a także funkcji edukacji przedszkolnej wobec rodziców, takich jak funkcja wspomagania działań wychowawczych, funkcja integrowania zabiegów wychowawczych oraz funkcja wspierania rodziców poszukujących sposobów zmiany relacji między dziećmi.
18. Samoocena i style przywiązania a poczucie satysfakcji seksualnej w związkach dr Alina Czapiga Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
19. Podmiotowe uwarunkowania poczucia jakości życia seniorów dr Alina Czapiga Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Praca dotyczy podmiotowych uwarunkowań jakości życia seniorów. Zadano następujące pytania: Jaki poziom jakości życia występuje wśród badanych seniorów i w przedziale na grupę kobiet i mężczyzn? Co wskazuje na jakość życia seniorów, czy zależna jest od naszej woli? Jak ludzie uzasadniają swoje poczucie jakości życia? Świadomość oraz wiedza na temat poczucia jakości życia seniorów jest potrzebna ze względu na przyrost demograficzny. W związku z tym zostały przeprowadzone badania, które pozwalają na pogłębienie wiedzy w zakresie poruszanego tematu. Badane były osoby, które osiągnęły wiek 65 lat i wyższy. Podstawę teoretyczną pracy stanowią koncepcje opisujące jakość życia seniorów. Przebadano 80 osób, które były podzielone na dwie grupy mężczyzn i kobiet. Do badania użyto trzech narzędzi: Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia, Skali Samooceny (SES) oraz Testu Orientacji Życiowej M. F. Scheier. C.S. Carver i M. W. Bridges; adaptacja R. Poprawa i Z. Juczyński, (1996). Badania pokazały, że istnieją znaczące różnice w wynikach statystycznych pomiędzy osobami w obu badanych grupach. Uzyskano różne wyniki w wymiarach poczucia jakości życia, co może świadczyć o wielowymiarowości w funkcjonowaniu człowieka. Uzyskane rezultaty badawcze należy traktować jako podłoże do dalszych badań nad tym zagadnieniem.
20. Podmiotowe uwarunkowania aktywności prozdrowotnej wśród młodych dorosłych dr Alina Czapiga Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Doświadczanie zdrowia i choroby przez ludzi jest powszechne. Każdy człowiek inaczej rozumie te zjawiska, w związku z czym tworzy się indywidualna reprezentacja poznawcza o witalności i słabości człowieka. W ciągu swojej egzystencji jednostka dokonuje wielu wyborów zachowań ukierunkowanych na zachowanie kondycji, ale nie zawsze są to dobre decyzje, bywa także, że są i złe. Celem pracy było poruszenie problematyki oraz analiza wybranych podmiotowych uwarunkowań dotyczących podejmowania aktywności prozdrowotnej przez młodych dorosłych. Czynniki takie jak: lokalizacja kontroli zdrowia (wewnętrzna i zewnętrzna), poczucie uogólnionej własnej skuteczności oraz poziom odczuwanej satysfakcji z życia, w różnym natężeniu korelowały z troską oraz działaniami mającymi na celu wspieranie sprawności jednostki. W globalizującym się świecie łatwo dostrzec nasilenie zachowań antyzdrowotnych. Dlatego też psychologia zdrowia, jako dziedzina badań i praktyki, staje przed wyzwaniami popularyzacji zasad dbania o witalność oraz przybliża tematykę zjawisk zdrowia i choroby. Codzienne tempo życia ma stałą tendencję wzrostową, naraża na wiele stresorów, które są kolejnym zagrożeniem dla dobrostanu i bezpieczeństwa współczesnego człowieka. W związku z tym, już od najmłodszych lat, powinna zostać zaszczepiona gotowość do działań mających na celu ochronę zdrowia oraz rozwijanie umiejętności modyfikowania zachowań w dążeniu do celu, jakim jest dobre samopoczucie i stan psychofizyczny. W czasie gdy młody dorosły wkracza na drogę pełnej odpowiedzialności za własne życie, często doświadcza stresorów, permanentnego napięcia i jest bardziej podatny na choroby cywilizacyjne. Świadomość zdrowego stylu życia może istotnie ograniczyć negatywne wpływy cywilizacyjne.
21. Osobowościowe uwarunkowania ryzyka uzależnienia od jedzenia u mężczyzn dr Alina Czapiga Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie
Streszczenie pracy pt.: "Osobowościowe uwarunkowania ryzyka uzależnienia od jedzenia u mężczyzn". Przeprowadzone w 2010 roku badania przez N. Ogińską-Bulik dowiodły, że zachodzi związek pomiędzy cechami osobowości typu D a zachowaniami jedzeniowymi, które predysponują potencjalne uzależnienie od jedzenia. Jednak istotne różnice w funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn, jak również ich predyspozycje do odczuwania i subiektywnego interpretowania stresu, ich sposoby na radzenie sobie z nim oraz charakter przeprowadzonych badań zmusiły do podziału osób badanych ze względu na płeć. W niniejszej pracy zostały przedstawione badania korelacji pomiędzy cechami osobowości typu D i neurotycznością oraz z zachowaniami jedzeniowymi u mężczyzn. Przesłanki teoretyczne pozwoliły przypuszczać, że zachodzi związek pomiędzy cechami wymiarów osobowości typu D a neurotycznością jako wymiarem osobowości. Dodatkowo, mężczyźni z takimi cechami osobowości prawdopodobnie znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka uzależniania od czynności lub substancji. Na podstawie tych przesłanek, postawione zostały hipotezy dotyczące właśnie tych korelacji cech osobowości z ryzykiem uzależnienia od jedzenia, tj. jedzenioholizmem.
22. Wpływ informacji wzrokowych na percepcję ciężaru w wirtualnej rzeczywistości dr Marcin Czub Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Postrzeganie masy obiektu jest wypadkową wielu czynników. Przedstawione badanie opisuje zależności rządzące subiektywnym doświadczeniem ciężaru takie jak iluzja rozmiaru-masy (z dwóch przedmiotów o tej samej masie cięższy wydaje się ten o mniejszej objętości) i poddaje testowi zachodzenie tego właśnie zjawiska w środowisku immersyjnej wirtualnej rzeczywistości. Celem badania jest sprawdzenie, czy manipulowanie rozmiarem obciążników sztangi w środowisku VR może powodować zmiany w doświadczaniu ciężaru sztangi, a w efekcie usprawnić proces ćwiczeń. W eksperymencie 29 osób zostało poddanych pomiarowi wytrzymałości mięśnia dwugłowego ramienia, wskaźnikiem której była ilość powtórzeń wykonanych w ćwiczeniu na tzw. 'wolnym ciężarze' czyli łamanym gryfie sztangi dodatkowo dociążonym obciążnikami. W jednym z warunków badani wykonywali ćwiczenie patrząc na siebie w lustrze. W drugim warunku byli zanurzani w środowisku wirtualnej rzeczywistości, gdzie zamiast odbicia swojego ciała widzieli w lustrze odbicie potężnie zbudowanego mężczyzny trzymającego sztangę z obciążnikami o wiele większych rozmiarów, niż w rzeczywistości. Badanie przeprowadzono w modelu grup zależnych, kolejność warunków była rotowana. Chociaż w eksperymencie nie zaobserwowano spodziewanego efektu iluzji rozmiar-masa, udało się ustalić, że badani zanurzeni w środowisku wirtualnej rzeczywistości są w stanie wykonać istotnie więcej powtórzeń sztangą zanim wyczerpią się ich siły, co ma istotne implikacje dla działań rehabilitacyjnych i treningowych oraz daje podstawy do dalszego rozwoju badań w tym obszarze.
23. Audiosfera filmów z muzyką Jeana-Baptisty Lully'ego prof. dr hab. Bożena Muszkalska prof. UWr Muzykologia - stacjonarne II stopnia
24. Czołg M4 Medium - historia pojazdu w czasie II Wojny Światowej dr hab. Piotr Cichoracki prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Praca zawiera historię amerykańskiego czołgu średniego M4, pojazdów bezpośrednio poprzedzających ów czołg oraz rozwoju sił pancernych Stanów Zjednoczonych do końca II wojny światowej.
25. Wizerunek cesarza Napoleona Bonaparte w latach 186-1815 w świetle relacji żołnierzy Ks. Warszawskiego dr hab. Piotr Cichoracki prof. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
"Wizerunek cesarza Napoleona Bonaparte w latach 1806-1815 w świetle relacji żołnierzy Księstwa Warszawskiego" - Celem pracy jest przybliżenie sposobu postrzegania postaci Napoleona Bonaparte przez polskich żołnierzy, walczących w wojnach napoleońskich w latach 1806-1815. Pierwszy rozdział zakłada przedstawienie wizerunku Cesarza Francuzów jako polityka. Skupia się na ukazaniu jego cech oraz popełnionych przez niego błędów, które w efekcie doprowadziły do upadku cesarstwa. Drugi rozdział poświęcony jest na ukazaniu Napoleona Bonaparte jako wodza. Prezentuje zarówno jego sukcesy militarne, jak i porażki. Opisuje szacunek, jakim polscy żołnierze darzyli Cesarza Francuzów oraz jego zdolności dowódcze. Trzeci rozdział podejmuje zagadnienia związane ze stosunkiem Napoleona do sprawy polskiej. Pokazuje również zmiany, jakie wystąpiły w świadomości Polaków, w wyniku różnych działań politycznych Cesarza Francuzów. Całość ma przedstawić przede wszystkim specyfikę relacji pomiędzy zwykłymi zwykłymi żołnierzami, a osobą Napoleona Bonaparte. Podstawą źródłową pracy są pamiętniki, relacje oraz listy sporządzone przez Polaków. Mimo iż większość autorów badanych wspomnień próbuje oddać w nich emocje, jakie towarzyszyły im podczas opisywanych wydarzeń, to należy pamiętać, że część z omawianych źródeł powstało wiele lat po upadku Cesarza Francuzów. Z tego względu, jego wizerunek w pamiętnikach może być zniekształcony. Problem ten nie dotyczy korespondencji, gdyż była ona pisana w trakcie wojen napoleońskich. Jednak przeszkodą podczas analizy listów pozostaje działający wówczas aparat cenzury, który to w przypadku zagadnienia jakim jest opinia żołnierzy nt. Cesarza Francuzów, skutecznie eliminował wszelkie pisma krytykujące władzę.
26. Oblężenie Delhi w 1857r. oczami uczestników dr hab. Piotr Cichoracki prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Praca poświęcona jest poglądom wybranych uczestników oblężenia Delhi na kwestie związane z powstaniem sipajów i kluczowymi etapami walk, jak również ich stosunkowi względem brytyjskiego dowództwa.
27. Przygotowanie nauczycieli do pracy w wielokulturowej klasie prof. dr hab. Jolanta Szempruch Pedagogika, stacjonarne II stopnia
Tematyka prezentowanej pracy dotyczy przygotowania nauczycieli do pracy w wielokulturowej klasie. W pierwszym rozdziale pracy umieszczone zostały teoretyczne informacje dotyczące kultury oraz zjawiska wielokulturowości. Ponadto zawarto zagadnienie traktujące o edukacji wielokulturowej. Drugi rozdział dotyczy zawodu nauczyciela i jego roli we współczesnym świecie, jak również kompetencji wielokulturowych jakie powinien posiadać nauczyciel. W rozdziale trzecim zawarte zostały metodologiczne podstawy badań własnych. Praca kończy się omówieniem wyników badań własnych.
28. Sposoby postrzegania przyjaźni przez uczniów szkół średnich prof. dr hab. Jolanta Szempruch Pedagogika, stacjonarne II stopnia
W czasach dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii, w tym Internetu, który znacznie wpływa na wygląd relacji międzyludzkich, niestety bardzo trudno jest znaleźć prawdziwego przyjaciela. Sieć nie tylko modyfikuje, ale przede wszystkim ogranicza bezpośredni kontakt z drugą osobą, który znacznie wpływa na jakość budowanych relacji. Często pojawia się problem ze wzajemnym zrozumieniem i uznaniem indywidualności danej jednostki. Tworzy się zatem dystans między ważnymi dla siebie osobami oraz powstają pewne kłopoty w komunikacji międzyludzkiej. Wzajemne relacje stają się coraz mniej trwałe, a ludzie są wobec siebie coraz mniej ufni, co znacznie wpływa na rozumienie pojęcia przyjaźni. Pomimo tego jest ona ważnym elementem ludzkiej egzystencji oraz pozwala zrozumieć otaczająca rzeczywistość. Przyjaźń szczególne znaczenie odgrywa przede wszystkim w okresie dojrzewania, a jedną z głównych potrzeb w tym czasie jest akceptacja ze strony grupy rówieśniczej. Młodzież nawiązuje dużo nowych znajomości, spędza coraz więcej wolnych chwil z rówieśnikami oraz zdobywa wiedzę i umiejętności z innych źródeł niż rodzice, tak jak to było dotychczas. Tworzą się zatem przyjaźnie oraz pojawiają pierwsze miłości. Struktura pracy składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy porusza problematykę okresu adolescencji w świetle literatury przedmiotu. Dokonano w nim ogólnej charakterystyki wieku dojrzewania, a także opisano zachodzące zmiany w sferze rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego oraz przedstawiono sposób kształtowania się tożsamości. W drugim rozdziale omówiono problematykę przyjaźni w świetle literatury przedmiotu. Przedstawiono definicję przyjaźni i jej znaczenie w życiu młodzieży. Dodatkowo opisano w jaki sposób budowane są związki przyjacielskie, opisano zaistniałe deformacje przyjaźni i oraz przedstawiono zależność między kompetencjami społecznymi a relacjami przyjacielskimi. Rozdział trzeci zawiera założenia metodologiczne własnych badań. Ukazano w nim przedmiot badań oraz ich cel, propozycje problemów badawczych, metody i techniki badawcze oraz zawarto charakterystykę badanych uczniów szkół średnich. W rozdziale czwartym przedstawiono szczegółowe wyniki badań własnych. Rozdział piąty stanowi podsumowanie wyników badań. Zawarto w nim wnioski oraz postulate pedagogiczne płynące z poszczególnych rozdziałów i przeprowadzonych badań.
29. Stereotyp płci a pochwały i krytyka zachowań kobiet i mężczyzn w aspekcie sprawczości i wspólnotowości dr Olga Bąk Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Stereotypy mają istotny wpływ na postrzeganie innych ludzi. Celem badania było sprawdzenie, czy stereotypy płci wpływają na bezpośrednią ocenę (krytykę lub pochwałę) zachowania kobiet i mężczyzn. W tym celu przebadano grupę 78 kobiet w wieku 19 – 30 lat i 57 mężczyzn w wieku 18 – 30 lat, za pomocą autorskiej trzyczęściowej, internetowej ankiety Zachowania kobiet i mężczyzn. Ocenę zachowania zbadano częścią ankiety pt.: Historyjki, która zawierała 8 historii opisujących analogiczne zachowania kobiet i mężczyzn, z uwzględnieniem ich wspólnotowych i sprawczych aspektów. Nasilenie stereotypu płci zbadano za pomocą części ankiety pt.: Role Społeczne oraz Aktywności, które mierzyły zgodność poglądów osób badanych ze stereotypem płci. Wyniki badania pokazują, że w większości przypadków ocena analogicznych zachowań kobiet i mężczyzn jest różna i zależy od płci bohatera sytuacji. Analizy wskazują, że ocena zachowania kobiet i mężczyzn jest zgodna z opisywanym w literaturze stereotypem płci (nakazem wspólnotowości wobec kobiet i sprawczości wobec mężczyzn). Uzyskano też nieliczne związki między nasileniem stereotypu płci a tymi ocenami zachowań. Dotyczyły one głównie krytyki kobiet wobec mężczyzn, którzy nie wykazywali się sprawczością.
30. Informacje zwrotne od matki a przekonania o własnych zdolnościach fizycznych i radzenie sobie w sporcie dr Olga Bąk Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie
Celem pracy było sprawdzenie czy i jak rodzaj informacji zwrotnych odbieranych przez dziecko będzie miał związek z przekonaniami o naturze zdolności sportowych i radzeniu sobie w sporcie u dorosłych zawodników. Badania przeprowadzono wśród studentów w wieku 19-26 lat (śr.=21,5), N = 99, w tym 44 kobiety i 55 mężczyzn. Zastosowano następujące metody: Kwestionariusz Komunikacji z Matką, Kwestionariusz Koncepcji Natury Zdolności Sportowych (CNAAQ-II) oraz Kwestionariusz Doświadczeń Sportowych (ACSI-28). Wyniki wskazały, że im częstsze pozytywne informacje zwrotne, także te związane z zaangażowaniem w sport, tym silniejsze przekonania o zmienności natury zdolności fizycznych. Im częściej badani otrzymywali informacje zwrotne (pozytywne i negatywne) dotyczące sposobu wykonania oraz pochwały dotyczące wysiłku, tym silniejsze mają przekonanie o zmiennej naturze zdolności sportowych. Z kolei, im silniejsze były u zawodnika przekonania o zmienności natury zdolności fizycznych, tym lepsze odnotowywano wyniki w psychologicznym radzeniu sobie w sporcie. Przekonanie o stałości było natomiast tym silniejsze im częściej osoby były przez matki krytykowane w odniesieniu do cech lub wysiłku oraz za aktywność sportową. Związki przekonań o stałości zdolności sportowych z radzeniem sobie w sporcie okazały się nieistotne.