Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami

 

Kierownik:  dr Magdalena Żurko

     magdalena.zurko@uwr.edu.pl

Sekretarz:  mgr inż. Joanna Pasiewicz
 joanna.pasiewicz@uwr.edu.pl
  telefon: +48 71 367-20-01 wew.117;

czas trwania: 2 semestry

edycja w 2021/2022:   XXIII     

W zależności od sytuacji epidemiologicznej  w r.ak.2021/2022 zajęcia realizowane będą w formie zdalnej na platformie MS Teams lub łączonej (wykłady zdalne w piątki w godz. 16.00 - 19.30, ćwiczenia stacjonarne w soboty w godz. 9.00 - 19.00)

termin pierwszych zajęć:  5-6 listopada 2021

odpłatność: 1900,00 zł za semestr
  

REKRUTACJA 2021/2022 - XXIII EDYCJA

ZASADY REKRUTACJI i WYMAGANE DOKUMENTY:

Obowiązuje rekrutacja elektroniczna

Należy zarejestrować się najpierw w systemie IRK (www.irka.uni.wroc.pl) i wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć do sekretariatu Instytutu Psychologii wraz z pozostałymi dokumentami wg poniższego wykazu:

  1. Podanie wydrukowane z systemu IRK (wydruk będzie możliwy po zaakceptowaniu przez administratora zdjęcia, załączonego przez kandydata podczas rejestracji internetowej)
  2. Kserokopia dyplomu poświadczona notarialnie lub przez jednostkę przyjmującą dokumenty

Wymagane wykształcenie:  ukończone studia wyższe licencjackie/magisterskie

Termin rejestracji na www.irka.uni.wroc.pl: 23.08. – 28.10.2021 (XXIII edycja)

Zasady naboru:
Po uzyskaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu do przyjęcia, należy dostarczyć (osobiście lub listownie) dokumenty do sekretariatu Instytutu Psychologii, co jest warunkiem przyjęcia na studia. Dokumenty mogą być przesłane wstępnie w formie elektronicznej na adres: joanna.pasiewicz.@uwr.edu.pl W takim wypadku oryginały dokumentów powinny być dostarczone do sekretariatu IPs do połowy grudnia 2021. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, kandydat/ka zostaje zarejestrowany/a w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta (USOS) i otrzymuje indywidualny numer wirtualnego indeksu, który stanowi login do USOS.  Dziekanat generuje umowy z indywidualnym kontem słuchacza (jest uwidoczniony w systemie USOS w zakładce Płatności).  Na pierwszym zjeździe uczestnicy studiów podyplomowych podpisują umowy. W razie podjęcia decyzji o zdalnej formie studiów, umowy zostaną wysłane w formie elektronicznej przed pierwszym zjazdem. Warunkiem uczestniczenia w pierwszym zjeździe jest odesłanie skanu podpisanej umowy. Wpłaty (całości lub pierwszej raty) należy dokonać w ciągu siedmiu (7) dni po podpisaniu umowy.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia Podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami są studiami typu doskonalącego. Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym i psychologiczno-rozwojowym. Klasyfikacja i diagnoza zaburzeń jest omawiana w oparciu o system DSM-IV i DSM V. Część szczegółowa zajęć obejmuje: etiologię, obraz kliniczny, diagnozę, metody terapii i profilaktyki zaburzeń u dzieci i młodzieży.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów, warsztatów i treningów realizowanych w wymiarze 230 godzin. Prowadzone są w piątki (w godzinach 16.00 – 19.00) i soboty (w godzinach 09.00 – 19.00). 

Studia kończą się napisaniem pracy (np. studium przypadku) i egzaminem końcowym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Suplement zawierający szczegółową tematykę zrealizowanych zajęć.

 

MODUŁY TEMATYCZNE:

Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój człowieka: trudności, zaburzenia i dysharmonie w rozwoju psychicznym, zaburzenia kliniczne u dzieci i młodzieży, dysfunkcje intelektu, proces deformowania się osobowości.

Kompetencje wychowawcy:  komunikacja nauczyciel-rodzice-dziecko; radzenie sobie z konfliktami w relacjach dziecko-dorosły, sytuacje trudne w nauczaniu, sposoby radzenia sobie z agresją wychowanków, techniki twórczego myślenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, poszerzanie świadomości własnej osoby jako wychowawcy (trening umiejętności wychowawczych, rozwój inteligencji emocjonalnej, zapobieganie wypaleniu zawodowemu).

Społeczny i indywidualny kontekst  trudności i zaburzeń w rozwoju: nieśmiałość, nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia uwagi, trudności w kształtowaniu więzi i formowaniu charakteru.

Trudności i problemy szkolne: niepowodzenia szkolne (przyczyny, konsekwencje, profilaktyka); specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia); dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia

Problemy okresu dorastania: prawidłowy i nieprawidłowy rozwój tożsamości, obrony psychologiczne w okresie dorastania, bunt młodzieńczy, syndrom presuicydalny, problemy nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną

Psychoprofilaktyka i terapia zaburzeń: terapia rodzin; socjoterapia; wspieranie rozwoju mowy, problemy i zaburzenia karmienia i odżywiania, autystyczne spektrum (objawy, mechanizmy, zaburzenia rodziny); zaburzenia depresyjne i lękowe, zachowania ryzykowne dzieci w wieku szkolnym;  problematyczne używanie Internetu.

 

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami prowadzą nauczyciele akademiccy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy poza dorobkiem naukowym, dysponują praktycznym doświadczeniem zawodowym z zakresu problematyki studiów oraz psychologowie praktycy.

 

PLANOWANE TERMINY ZAJĘĆ W R.AK. 2021/2022

 

semestr zimowy

semestr letni

05-06.11.2021

    25-26.02.2022   

19-20.11.2021

11-12.03.2022

03-04.12.2021

25-26.03.2022

17-18.12.2021

08-09.04.2022

14-15.01.2022

22-23.04.2022

28-29.01.2022

06-07.05.2022

11-12.02.2022

20-21.05.2022

 

03-04.06.2022

                                              

EGZAMIN KOŃCOWY - 18.06.2022

UZYSKANE UMIEJĘTNOŚCI

W pracy osoby pomagającej dziecku niezbędna jest umiejętność diagnozy, stawiania hipotez oraz planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego w zależności od zgłaszanych problemów i zdiagnozowanych zaburzeń. Podyplomowe Studia Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami stanowią szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w tym zakresie.

Absolwent studiów potrafi rozpoznać czynniki ryzyka kształtowania się trudności i zaburzeń rozwojowych. Wyjaśnia ich mechanizm, wykorzystując rożne podejścia teoretyczne, dzięki czemu wszechstronnie ujmuje proces patogenezy. Potrafi korzystać ze współczesnych systemów klasyfikacji zaburzeń.

Rozpoznaje specyficzne potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży w wymiarze społecznym i indywidualnym. Uwzględnia sposób odbioru i przeżywania rzeczywistości przez dziecko i adolescenta.

Potrafi krytycznie ustosunkować się do istniejących metod terapii i wspierania rozwoju, dobrać metodę oddziaływań do indywidualnego przypadku, zmodyfikować ją lub skonstruować własny program wspomagania rozwoju.

Rozpoznaje własne zasoby i ograniczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Potrafi komunikować się z rodzicami i nauczycielami w sposób ułatwiający współpracę. Świadomie stosuje strategie wychowawcze z poszanowaniem odrębności osób zaangażowanych w proces.

Zdobyte umiejętności mogą być wykorzystane we wspomaganiu rozwoju typowego lub nietypowego w obszarach: potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności szkolnych (dysleksja), trudności adaptacyjnych (agresja, nieśmiałość), kształtowania tożsamości i poczucia własnej wartości, akceptacji ciała, zachowań podwyższonego ryzyka (wagary, buntowniczość).

 

Bloki tematyczne 2021/2022

Harmonogram 2021/2022

Bloki tematyczne 2020/2021