Informacje dla kandydatów

Publikujemy wyniki rekrutacji (listę kandydatów do przyjęcia na I rok studiów oraz listę rankingową kandydatów na I rok studiów) na kierunek etnologia i antropologia kulturowa (I stopień, studia stacjonarne):

 

Rekrutacja
Zasady rekrutacji
Kierunek: ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA – STUDIA STACJONARNE
Struktura studiów:
- studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
- studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
NOWA MATURA
• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
• Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
• Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego
Przedmiot
(jeden do wyboru) język polski (pisemny), geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie 0,25 0,5
Język nowożytny
(pisemny) dowolny 0,2 0,4
STARA MATURA
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej opartej na wiedzy z języka polskiego, historii, geografii z zakresu szkoły średniej oraz wiedzy na temat współczesnych zjawisk kulturowych w Polsce i na świecie. Za rozmowę otrzymać można max 10 punktów. Uzyskanie 5 punktów kwalifikuje do przyjęcia na studia. Limit miejsc: 5.
LIMIT PRZYJĘĆ: 60 osób
Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne
Na studia drugiego stopnia przyjmowani będą absolwenci licencjackich studiów etnologicznych na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, wedle lokaty na liście rankingowej.
O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci studiów licencjackich/magisterskich innych kierunków studiów*, wedle lokaty na liście rankingowej.
* Absolwenci studiów licencjackich/magisterskich innych kierunków studiów zobowiązani są do zaliczenia w trakcie studiów drugiego stopnia przedmiotu z poziomu studiów pierwszego stopnia – Metody interpretacji kultury.
LIMIT PRZYJĘĆ: 40 osób

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/index.html?slowo=etnologia