dr Artur Boguszewicz

Zainteresowania badawcze:

mediewistyka, archeologia historyczna i antropologia średniowiecza, kultura materialna średniowiecza, castellologia (nauka o zamkach), kultura dworsko-rycerska, centra historycznych ośrodków miejskich, problematyka regionalna Europy Środkowej i Środkowowschodniej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju osadnictwa na terenów Śląska i obszaru Sudetów.

Najważniejsze publikacje
Monografia:
2010, Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław.

Redakcja:
2000, Człowiek i Środowisko w Sudetach. I Międzynarodowa Konferencja, pod red. Marii Boguszewicz, Artura Boguszewicza i Donaty Wiśniewskiej, Wrocław 

Artykuły:
1998, Przemiany w XIII-wiecznym śląskim budownictwie obronnym, [w:] K. Wachowski (red.) Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. „Rewolucja” XIII wieku, Wrocław, s. 97-111.
2000, Z badań nad przemianami osadnictwa w Sudetach śląskich w XII-XIII w., [w:] M. Boguszewicz, A. Boguszewicz, D. Wiśniewska (red.), I Międzynarodowa Konferencja. Człowiek i środowisko w Sudetach, Wrocław, s. 151-168.
2001, Nienawiść Rudego Smoka do Bolesława a początki zamków romańskich na Śląsku, [w:] J. Wiesiołowski (red.), Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku: materiały XIX Seminarium Mediewistycznego, Poznań, s. 18-23.
2005, Architektura siedziby możnowładczo-rycerskiej w Wierzbnej koło Świdnicy w świetle badań archeologicznych, Archaeologia Historica Polona, t. 15/2, s. 279-307.
2006, Die Funktion der schlesischen Burgen im 13. und 14. Jahrhundert, [w:] M. Krenn, A. Krenn-Leeb (red.) Castrum Bene 8: Burg und funktion, Wien, s. 43-68.
2009, Kwestia waloryzacji przestrzeni w trakcie wyboru miejsca pod budową zamku, Silesia Antiqua, t. 45, s. 131-160.
2009, Wstęp do archeologii historycznej Dzierżoniowa, [w:] D. Adamska, S. Ligarski, T. Przerwa (red.), Dzierżoniów – wieki minione, Dzierżoniów, s. 26-30.
2010, Zamki a konflikty zbrojne na Śląsku w drugiej połowie XV wieku, [w:] T. Ciesielski (red.), Zamki, twierdze i garnizony Opola, Śląska i dawnej Rzeczypospolitej, Zabrze, s. 12-38.
2012, Burgen und Landesausbau im 12./13. Jh. im südlichen Schlesien, [w:] F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt T. Westphalen (red.), Transformation und Umbrüche des 12./13. Jahrhunderts, Langenweissbach, s. 115-130.
2012, Początki zamków prywatnych w Europie Środkowowschodniej, Silesia Antiqua, t. 48, s. 108-142.
2015, Adelige Residenzen in Schlesien im Mittelalter, [w:] A. Andrzejewski (red.), Castella Maris Baltici XII. Castle as a Residence. Łódź, s. 61-77.
2015, Metalowe elementy pasów w późnym średniowieczu na Śląsku w świetle materiałów archeologicznych pochodzących z zamków, Silesia Antiqua, t. 50, s. 133-201.

Udział w międzynarodowym ruchu naukowym:
Od 2011 r. Członek Komitetu Stałego (jedyny reprezentant Polski) Międzynarodowej Organizacji Kastellologicznej „Castrum Bene” (The Castrum Bene International Castellological Association. Permanent Committee Member).
Od 2015 r. (w ramach dwuletniej kadencji) Przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Kastellologicznej „Castrum Bene”.