dr Janina Radziszewska

Zainteresowania naukowe

Problematyka dotycząca praktyk tożsamościowych społeczności lokalnych Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci kreowanej i pamięci społecznej; antropologia tekstualna związana przede wszystkim z analizą XIX-wiecznych opisów ludoznawczych i fikcji literackich; antropologia literatury; współczesne zjawiska kultury popularnej; Etnografia Europy.

Książki autorskie

Biblioteka opowieści. Wizerunek górali tatrzańskich w piśmiennictwie polskim XIX wieku, Wrocław 2009.

Redakcje naukowe

2017

A castle as a status symbol/Burg als Statussymbol/Zamek jako symbol statusu: Book of Abstracts and Study Tour Guide/Zusammenfassungen der Vorträge und Studienfahrtführer/Księga abstraktów i opis wyjazdu studyjnego, (współred. A. Boguszewicz), Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

„Tematy z Szewskiej. Rodzina” (współred. K. Majbroda, C. Strzelecka, J. Tomaszewska), nr 2(19).

„Tematy z Szewskiej. Rzeczy” (współred. K. Majbroda, T. Mincer, K. Solarewicz), nr 1(18).

2016

„Tematy z Szewskiej. Rzeczy” (współred. K. Majbroda, T. Mincer, K. Solarewicz), nr 1(17).

2015

„Tematy z Szewskiej. Er(r)otyzm” (współred. E. Łukaszyk, K. Majbroda, T. Mincer, I. Morozow, K. Solarewicz), nr 1(15); nr 2(16).

2014

„Tematy z Szewskiej. Performatywność” (współred. P. Dudziński, Ł. Michoń, T. Mincer, I. Morozow, K. Solarewicz), nr 1(11); nr 2(12)

„Tematy z Szewskiej. Rasa” (współred. P. Dudziński, K. Majbroda, P. Małczyński, T. Mincer, I. Morozow, K. Solarewicz), nr 3(13); nr 4(14)

2013

„Tematy z Szewskiej. Współpraca” (współred. P. Dudziński, Ł. Michoń, T. Mincer, I. Morozow, K. Solarewicz) nr 1(9); nr 2(10)

2012

„Tematy z Szewskiej. Lokalność” (współred. Ł. Michoń, A. Paluch, M. Pawlak, I. Morozow), nr 1(7); nr 2(8)

2011

„Tematy z Szewskiej. Skandal” (współred. Ł. Michoń, A. Paluch, M. Pawlak, I. Morozow),nr 2(6)

„Tematy z Szewskiej. Przestrzeń” (współred. G. Dąbrowski, Ł. Michoń, A. Paluch, M. Pawlak), nr 1(5)

Antropologia o przemocy. Przemoc w kulturze,(współred. I. Morozow), Wrocław

2010

„Tematy z Szewskiej. Litość” (współred. G. Dąbrowski, Ł. Michoń, A. Paluch, M. Pawlak), nr 1(4)

Tęsknota: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, (współred. B. Płonka-Syroka) Wrocław

2009

„Tematy z Szewskiej. Zwierciadło” (współred. G. Dąbrowski, Ł. Michoń, A. Paluch, M. Pawlak), nr 1(3)

Artykuły

2012

„The Children of the Nature”: on the Polish Highlanders in Descriptions from the 19th Century, “EthnologiaSlovaka et Slavika. The International Review of Slovak and Slavic Ethnology”, 35, s. 57-70.

2011

Oswajanie przestrzeni – przykład Dolnego Śląska, „Tematy z Szewskiej”, 1(5), s. 131-136.

2010

„Ja” w (kon)tekście – milcząca obecność autora, [w:] Cisza i milczenie: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, pod red. B. Płonki-Syroki, K. Marchel, Wrocław, s. 89-100.

2009

XIX-wieczne wyobrażenie Huculszczyzny, [w:] Huculszczyzna: kultura i edukacja, pod red. A. Haratyk, Toruń, s. 80-90.

2008

Mężczyzna idealny – wizerunek górala tatrzańskiego w XIX w., [w:] Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, pod red. B. Płonki-Syroki, Warszawa, s. 187-196.

2007

Matka Polka – ideał wiecznie żywy?, [w:] Oczekiwania kobiet i wobec kobiet: stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, (red.) B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa, s. 465-470.

2003

Ludoznawcze opowieści, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1, s. 53-62.

Granty

DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, projekt realizowany w konsorcjum kierowanym przez Universitat de Barcelona, 2015-2017, źródło finansowania: Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020), numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693.

Recenzje

Rumuńskie mity polityczne. Recenzja książki: Rumuni: świadomość, mity, historia/ Lucjan Boia, Kraków 2003, „Literatura Ludowa” 2005, nr 4-5, s. 113-114.

Członkostwo w redakcjach

Od 2013 roku redaktor naczelna czasopisma „Tematy z Szewskiej”

Aktualnie prowadzone zajęcia

Etnografia Europy (wykład i ćwiczenia)

Wstęp do antropologii kulturowej (ćwiczenia)

Antropologia współczesności (seminarium)

Współczesne kultury oporu (zajęcia fakultatywne)