dr Małgorzata Michalska

Zainteresowania naukowe:

 

a. antropologia etniczności (Polacy w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Czech – narracje biograficzne, tożsamość, migracje; mniejszości etniczne i narodowe w Polsce oraz w Czechach; zróżnicowanie etniczno-kulturowe Dolnego Śląska; Kresy Wschodnie)

 

b. antropologia religii, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków kultu religijnego, małej architektury sakralnej, nowych ruchów religijnych i współczesnych zjawisk religijnych

 

c. folklorystyka – folklory środowiskowe, folklor współczesny

 

d. historia przedwojennej etnologii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka lwowskiego 

 

Wybrane publikacje:

 

a)      książki autorskie

 

 1. Religijność na pograniczu. Polacy na Zaolziu, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn 2006.
 2. Małe formy architektury sakralnej Zaolzia. Krzyże, kapliczki, figury, wyd. Olza, Czeski Cieszyn 2001.

 

b)      redakcje naukowe książek i tomów/numerów czasopism

 

 1. Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, pod red. Małgorzaty Michalskiej, „Archiwum Etnograficzne”, t. 52, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2011.
 2. Ewa Banasiewicz-Ossowska, Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 35, pod red. naukową Małgorzaty Michalskiej, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, przy współudziale Oficyny Wydawniczej ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe oraz we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Wrocław 2007.
 3. Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność, pod red. Antoniego Kuczyńskiego i Małgorzaty Michalskiej, wyd. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Ośrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

 

c)      programy studiów:

 

 1. Michalska Małgorzata, Kłosek Eugeniusz, Husak Anna (oprac.), Marczyk Mirosław (koordynator), Pakiet informacyjny ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów): rok akademicki 2010/2011, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 2. Michalska Małgorzata, Kłosek Eugeniusz, Husak Anna (oprac.), Marczyk Mirosław (koordynator), Pakiet informacyjny ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów): rok akademicki 2009/2010, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 3. Małgorzata Michalska, Eugeniusz Kłosek (oprac.), Pakiet Informacyjny ECTS. Rok akademicki 2008/2009, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

 

d)     artykuły w języku niemieckim:

 

 1. Elżbieta Berendt, Małgorzata Michalska, Geschichte und Geschichten. Interpretationsweisen von alten niederschlesien Fotoaufnahmen, „Jahrbuch  für deutsche und osteuropäische Volkskunde”, Die Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e. V, Waxmann Verlag GmbH, Bd. 52, Münster 2011, s. 113-136.
 2. Die Arbeitsmigration von Galizien ins Ostrau-Karviner Kohlereviere, „Münchener Beiträge zur Interkulturellen Kommunikation“, Bd. 14, Waxmann, Münster, New York, München, Berlin 2003, s. 135-145.
 3. Polnisch-tschechische religiöse Beziehungen im Teschener Schlesien, [in:] Klaus Roth (Hg.),Nachbarschaft. Interkulturelle Beziehungen zwischen Deutschen, Polen und Tschechen, „Münchener Beiträge zur Interkulturellen Komunikation“, Bd. 11, München 2001, s. 349-358.

 

e)      artykuły w języku polskim (wybrane):

 

 1. Pod nowym niebem, [w:] Jerzy Starzyński (red.), Kto siedzi na miedzi(-y)?, Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego, Legnica 2013, s. 7–24.
 2. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – przeszłość i teraźniejszość
  [w:] Zbigniew Kruszewski (red.), Towarzystwa Naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Warszawa 2013, t. 2, s. 93–103.
 3. Razem czy osobno? Nowa polska emigracja w Pradze, [w:] Joanna Kulpińska, Magdalena Luźniak-Piecha, Dorota Praszałowicz (red.), Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL, Kraków 23–24.IX.2013 r., [http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Michalska.pdf
 4. Współczesne migracje Polaków do Pragi, [w:] Michał Buchowski i Jacek Schmidt (red.),Imigranci: między izolacją a integracją, „Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN”, nr 18, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2012, s. 139–150.
 5. Polacy w Pradze i ich związki z ojczyzną – stara i nowa emigracja, [w:]Małgorzata Michalska (red.), Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, „Archiwum Etnograficzne”, t. 52, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2011, s. 107-119.
 6. Kwestia romska w Czechach, [w:] Tomasz Szyszlak (red.) Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011, s. 107-140.
 7. Na pograniczu narodów, kultur i religii. Polacy na Zaolziu, [w:] Irena Masojć, Henryka Sokołowska (red.), Tożsamość na styku kultur, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Filologiczny, Wilno 2011, s. 60-71.
 8. Religijny krajobraz kulturowych obszarów zróżnicowanych wyznaniowo i etnicznie, [w:] Jan Adamowski, Marta Wójcicka (red.), Krzyże 
  i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 69-80.
 9.  Eugeniusz Kłosek, Małgorzata Michalska, Judyta Hlubek, Wokół tożsamości etnicznej potomków wiślan we wsi Ostojićevo. Wstępne ustalenia i empiryczne plany, [w:] Renata Czyż i Danuta Szczypka (red.), Wiślanie we wsi Ostojićevo (Banat, Serbia). Historia – język – kultura, Wydawnictwo Luteranin, Wisła 2010, s. 79-87.
 10. Wrocławskie badania etnograficzne i antropologiczne nad kulturą pogranicza polsko-czeskiego w regionie kłodzkim, [w:] Ryszard Gładkiewicz (red.), Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza. Kudowa-Zdrój – tożsamość i zbliżenie,„Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju. Studia i Materiały Centrum Edukacji Etnologicznej”, t. 1, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, Kudowa Zdrój 2008, s. 47-56

 

f)       hasła w encyklopediach i leksykonach:

 

 1. Polska Parafia Rzymskokatolicka w Pradze, [w:] Zenon Jasiński i Bogdan Cimała (red.),Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, t. 4, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 198.
 2. Stowarzyszenie Obywatelskie TramPOLina, [w:] Zenon Jasiński i Bogdan Cimała (red.),Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, t. 3, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 388.
 3. НародознавчетовариствоуЛьвові, [w:] Encyklopedia.ЛьвівськийнаціональнийуніверситетіменіІванаФранка, Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014, т. ІІ: Л-Я, c. 183–184.

 

g)      recenzje:

 

 1.  Paweł Boryszewski, Religijność katolików słowackich w czasie komunizmu i kilka lat po jego upadku, ATK, Warszawa 1998, „Kontakty”, nr 2, 2003, Wydawnictwo Polsko –Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych MENiS RP i MSz RS, Wrocław 2003, s. 53-58 (również w wersji słowackiej).
 2.  Elżbieta Berendt, Przydrożna i podniebna. Sakralna sztuka ludowa Ziemi Kłodzkiej XVIII-XX w., Wrocław 2001, ss. 136, il. 113; Przestrzenie święte 
  i obiekty kultu na Ziemi Kłodzkiej, „Literatura Ludowa” 2004, nr 2, s. 61-62.

 

Inne formy działalności naukowej:

 

a)      stypendia naukowe

 

 1. CEEPUS (Instytut Etnologii, Uniwersytet Karola w Pradze – 2005, 2006)
 2. „Fond mobility” ufundowany przez Uniwersytet Karola (2006)
 3. Erasmus – wielokrotne wyjazdy z wykładami: Instytut Etnologii Uniwersytetu Karola w Pradze, Instytut Etnologii Europejskiej Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu w Pardubicach, Katedra Etnologii i Muzeologii Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie

 

b)      współpraca międzynarodowa: Instytut Etnologii Uniwersytetu Karola w Pradze, Instytut Etnologii Europejskiej Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu w Pardubicach, Katedra Etnologii i Muzeologii Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, Katedra Etnologii i Katedra Folklorystyki Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie

 

c)      członkostwo w redakcjach:

 

1)      Członek Rady Redakcyjnej „Národopisného věstníku” – organu České národopisné společnosti (czasopismo na liście ERIH plus)

 

2)      Członek Kolegium Redakcyjnego „Notatnika Skansenowskiego. Rocznika Muzeum Wsi Opolskiej”

 

3)      Redaktor naczelna serii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Prace 
i Materiały Etnograficzne”

 

d)     członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych:

 

1)      Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – wiceprezes Zarządu Głównego w latach 2005–2015

 

2)      Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe – członek

 

Aktualnie prowadzone zajęcia:

 

Antropologia etniczności

 

Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce

 

Etniczno-kulturowe zróżnicowanie Dolnego Śląska

 

Antropologia religii

 

Folklorystyka

 

Seminarium licencjackie

 

Badania empiryczne