dr Michał Mokrzan

Zainteresowania badawcze

Teoria antropologiczna (m.in. Rhetoric Culture Theory, antropologia postmodernistyczna, poststrukturalizm), governmentality studies, antropologia komunikacji, dekonstrukcja dyskursów naukowych i eksperckich, retoryka pisarstwa antropologicznego

Książki autorskie

Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania, seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019.

Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Redakcje naukowe

Współczesne nurty teoretyczne antropologii, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", 2015, nr 1(22) - Redaktor tomu.

Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki. Inspiracje, recepcja, krytyka, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2011, nr 1-2 (14-15). (Redaktor tomu)

„Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2010, nr 1-2 (12-13) (Redaktor tomu – wspólnie z Moniką Baer).

Artykuły (wybrane)

Government of oneself and others via a Facebook profile: rhetorical and ethical dimensions of neoliberal governmentality, „Pragmatics and Society”, 2020, nr 11(3), s. 463-484.

Emotional Capital as Neoliberal Strategy of Identity: Coaching Upper Middle Class Subjectivities in Poland, „Český lid/The Czech Ethnological Journal”, 2019, nr 106(2), s. 205-228.

Dziesięć wyznań albo krępujący chiazm: od etnografii neoliberalizmu do neoliberalnej etnografii, „Kultura i Społeczeństwo”, 2017, nr 3, s. 67-86.

Prymat metafory. An-trop-ologia Jamesa W. Fernandeza, w: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, red. C. Mielczarski, Warszawa 2017.

Christian Meyer, Felix Girke, Michał Mokrzan, Rhetoric Culture Theory, "Oxford Bibliographies: Anthropology" 2016.

Antropologia retoryki. Inspiracje Burke'owskie w amerykańskiej antropologii kulturowej, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", 2016, nr 1(24), s. 127-148.

Studies in rhetoric and culture: new Berghahn Book series, "Paideuma. Mitteilungen zur Kulturkunde", 2015, nr 61, s. 257-274.

Chiazm antropologii i ironii. Dekonstrukcja sporu o model interpretacji ironii, [w:] Współczesne nurty teoretyczne antropologii, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", 2015, nr 1(22), s. 69-89.

W stronę retorycznej teorii kultury. O założeniach teoretyczno-metodologicznych antropologii retorycznej, „Lud”, t. 98, 2014, s. 113-136.

The rhetorical turn in anthropology, “Ćeský Lid: Etnologický časopis”, Vol 101, No 1, 2014, s. 1-18.

Odpowiedź na pytanie, czy kiedykolwiek bylismy postmodernistami?, "Etnografia Polska", t. LVIII, 2014, s. 5-24.

Władza/wiedza, dyscyplina i podatne ciała. Służba bezpieczeństwa w świetle filozofii politycznej Michela Foucaulta, [w:] W stronę antropologii „bezpieki”. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, (red.) Jarosław Syrnyk, Agnieszka Klarman, Mariusz Mazur, Eugeniusz Kłosek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 61-74.

Hiperbola, praeteritio i emfaza. Retoryka sporu wokół polityczności w polskiej antropologii, „Forum Artis Rhetoricae”, Nr 3 (34), lipiec – wrzesień 2013, s. 47-60.
Dekonstrukcja i analiza retoryki Smutku tropików, [w:] Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Claude’a Lévi-Straussa, (red.) Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, Kraków: Nomos, 2013, s. 152-169.

Artykulacje lokalności. Konwencja UNESCO dotycząca ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako praktyka dyskursywna, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2012, nr 2 (17), s. 55-67. (współautor: Marta Songin-Mokrzan).

Retoryka i władza w antropologii społeczno-kulturowej, [w:] Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza, (red.) Agnieszka Kampka, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2012, s. 109-124

Clifford Geertz i retoryka. O zwrocie retorycznym w antropologii, [w:] Geertz. Dziedzictwo – interpretacje – dylematy, (red.) Adam A. Szafrański, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 101-121.

Małe skandale. Esej o wymyślaniu antropologii, „Tematy Z Szewskiej”, nr 2(6), Wrocław 2011, s. 139-145.

Pożytek z perswazji. Retoryka Społeczności wiejskiej, [w:] Wokół Społeczności wiejskiej. Etnografia Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej – kontynuacje i inspiracje,(red.) Grażyna Ewa Karpińska, Anna Nadolska-Styczyńska, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, Wrocław – Łódź 2011, Tom L, s. 131-153.

Jeszcze raz postmodernizm. Stephen A. Tyler o języku, antropologii i retoryce, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, Wrocław 2010, nr 1-2 (12-13), s. 129-143.

Wesele wczoraj i dziś. Przemiany w dyskursie etnologicznym z perspektywy transformacji systemowej w Polsce, [w:] Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce, pod red. Konrada Górnego i Mirosława Marczyka, Wrocław 2009, s. 159-170. (współautor: Marta Songin).

Postmodernizm – zmierzch czy afirmacja utopii?, [w:] Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach. Tom I („Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego”), pod. red. Ewy Paczoskiej i Jakuba Sadowskiego, Warszawa 2007, nr 45/46, s. 65-77.

Z an-tropologii – retoryka. Etnologiczne refleksje na marginesie Przed-się-wzięcia Post-modernistycznego, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej" 2005, nr 1 [7], s. 67-75.

Granty/Projekty badawcze (wybrane)

Tytuł projektu: Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu. Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA 8, nr 2014/15/D/HS3/00483. Lata realizacji: 23.07.2015 - 23.07.2017. Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik projektu.

Tytuł projektu: Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne. Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konkurs: Obserwatorium kultury, nr 05807/15. Główny wykonawca: Fundacja Ważka. Lata realizacji: 05.01.2015 – 31.12.2015. Charakter udziału przy realizacji projektu: konsultant merytoryczny.

Tytuł projektu: Antropologia retoryczna. Inspiracje, recepcja, krytyka. Projekt badawczy finansowany przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 1364/M/KEAK/11. Lata realizacji: 1.07.2011 – 31.12.2011.Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik projektu.

Tytuł projektu: Określenie formuły instytucjonalnego wsparcia oddolnej aktywności kulturalnej w wybranych miejscowościach. Analiza przestrzeni publicznej i stworzenie modelu funkcjonowania wzorcowych formalnych i nieformalnych instytucji kulturalnych. Źródło finansowania: Projekt badawczy finansowany przez Akademię Sztuk Pięknych, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Lata realizacji: 19.06.2012 – 20.10.2012. Charakter udziału przy realizacji projektu: badacz terenowy.

Członkostwo w redakcjach

„Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” (Lista MNiSW B), członek redakcji.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Zastępca sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu

Zastępca Przewodniczącej Sekcji Metodologicznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2014-2016)

Członek European Association of Social Anthropologists

Członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Aktualnie prowadzone zajęcia

Metody interpretacji kultury

Współczesne nurty myśli antropologicznej