dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. Uniwersytetu

Zainteresowania naukowe

Historia Polski i powszechna XX w., antropologia historyczna, antropologia polityczna, antropologia organizacji, regionalistyka (Bojkoznawstwo)

Książki autorskie

Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945–1989), Wrocław 2007.

Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990), Wrocław 2008.

Urząd Bezpieczeństwa w Wołowie (1945–1956), Wrocław 2010.

„Po linii” rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu… Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945–1989), Wrocław 2013.

Redakcje naukowe (wybrane)

PSL w realiach społeczno-politycznych Dolnego Śląska drugiej połowy lat czterdziestych XX w. [wstęp i oprac.: J. Syrnyk], Wrocław 2008.

Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Studia nad zagadnieniem, red. J. Syrnyk, Warszawa 2009.

Internacjonalizm, czy...? Działania organów bezpieczeństwa państwa komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989), red. J. Hytrek-Hryciuk, G. Strauchold, J. Syrnyk, Warszawa-Wrocław 2011.

W stronę antropologii bezpieki. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, red. J. Syrnyk, A. Klarman, M. Mazur, E. Kłosek, Wrocław 2014.

Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, red. naukowa M. Semczyszyn, J. Syrnyk, Warszawa – Szczecin – Wrocław 2014.

Artykuły (wybrane)

Polska wobec armii Symona Petlury, „Przegląd Wschodni”, 1992/93, z. 4 (8), t. II, s. 791–801.

Internowanie żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce w latach 1920–1924, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 1993, nr 3, s. 9–24.

ДопитанняпроінтернуванняАрмії УНР у Польщі у 1920–1924 рр. [w:] Україна в минулому, t. 7, Київ-Львів 1995, s. 45–51.

Szkolnictwo w języku ukraińskim na Dolnym Śląsku w latach 1952–1989, „Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka»”, 1995, nr 1–2, s. 91–109.

Kim byli „Wołod´ko” i „Biłyj”? O rzekomym istnieniu UPA na terenie województwa wrocławskiego w latach 1947–1951, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2007, nr 1, s. 177–192.

Kwestia łemkowska w działalności Służby Bezpieczeństwa [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, pod red. J. Starzyńskiego, B. Halczaka, A. Ksenicza, Zielona Góra 2007, s. 281–304.

Sprawa obiektowa „Ortodox” na terenie województwa legnickiego – przyczynek do badań nad rozpracowaniem Cerkwi greckokatolickiej przez aparat bezpieczeństwa PRL [w:] Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski, red. R. Drozd, t. III, Słupsk 2007, s. 215–230.

„Szkoła pod specjalnym nadzorem” – inwigilacja IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa [w:] Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski [pod red. R. Drozda], t. III, Słupsk 2007, s. 269–280.

Українськесуспільно-культурнетовариство у Польщі (1956–1990), йогодіяльність, тароль у державотворчомупроцесі в Україні [w:] ДіяспораякчинникутвердженнядержавиУкраїна у міжнароднійспільноті, Львів 2008, s. 224–232.

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu wobec mniejszości rosyjskiej i tzw. środowiska białogwardyjskiego, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, nr 1 (6)/2008, s. 219–225.

Kryzysy polityczne w Polsce od lat 60. do początku lat 70. XX w. a ludność ukraińska [w:] Wokół Marca’68 na Dolnym Śląsku [red. J. Hytrek-Hryciuk, W. Trębacz], Wrocław 2008, s. 125–134.

Służba bezpieczeństwa wobec studentów zagranicznych we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych XX w., „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, 2009, nr 1 (7), s. 253–265.

Rozpracowanie środowiska greckiego i macedońskiego na Dolnym Śląsku przez organa bezpieczeństwa w latach 1949–1989 [w:] Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców 1944–1989, red. J. Syrnyk, Warszawa 2009.

Historia Józefa Balickiego [w:] „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?...”. Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej [pod red. A. Namysło], Warszawa 2009, s. 145–156.

[wspólnie z J. Hytrek-Hryciuk] Mniejszości narodowe wobec fenomenu „Solidarności” [w:] NSZZ „Solidarność”, t. 7, Wokół „Solidarności”, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.

Białorusini a „Solidarność”, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, 2012, nr 37, s. 171–184. [artykuł naukowy; wersja autorska za zgoda współautorki]

Ukraiński ruch młodzieżowy w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2011, nr 1 (17), s. 191–210.

Mitologizowanie przeszłości w opisach relacji polsko-ukraińskich w XX w. [w:] Damnatiomemoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn, Szczecin 2011, s. 225–237.

Organizacja pracy organów bezpieczeństwa wobec niepolskiej ludności Dolnego Śląska w latach 1945–1950 [w:] Internacjonalizm, czy...? Działania organów bezpieczeństwa państwa komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989), red. J. Hytrek-Hryciuk, G. Strauchold, J. Syrnyk, Warszawa-Wrocław 2011, s. 104–114.

Działalność Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego/ Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu wobec ludności niepolskiej [w:] Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945–1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012, s. 266–290.

Funkcjonariusze bezpieczeństwa wobec struktur PPR/PZPR na Dolnym Śląsku (1945–1956) [w:] Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945–1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012, s. 332–349.

Antropologia „bezpieki”: dlaczego? [w:] W stronę antropologii bezpieki. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, red. J. Syrnyk, A. Klarman, M. Mazur, E. Kłosek, Wrocław 2014.

Uwagi na marginesie debaty historycznej o kwestiach narodowościowych we współczesnej Polsce. Wybrane przykłady [w:] Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, red. naukowa M. Semczyszyn, J. Syrnyk, Warszawa – Szczecin – Wrocław 2014.

Recenzje (wybrane)

Igor Hałagida, „Prowokacja »Zenona«. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie »C-1« przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950–1954), Warszawa 2005, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, 2006, nr 2 (4), s. 485–489.

Anna Korzeniewska-Lasota, Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, ss. 239, „Echa Przeszłości” IX, 2008, s. 376–387.

Igor Hałagida, „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896–1977), Warszawa 2008, ss. 663, „Dzieje Najnowsze”, 2009, nr 2, s. 186–191.

Jarosław Hrycak. Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, Wrocław 2009, wyd.: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 284 cc., „Українськийальманах”, 2010.

Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 19.

Atena czy Arachne. Tertium non datur?, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2013, 1(18).

AndrijaPortnowa Historie do użytku domowego (A. Portnow, Istoriji dla domaszniohowżytku. Eseji pro polśko-rosijśko-ukrainśkyjtrykutnykpamjati, Kyjiw, wyd. Krytyka, 2013), „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2014, nr 1 (23).

Projekty badawcze

Od 2008 r. koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN pn. Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych, etnicznych oraz cudzoziemców”

Członkostwo w redakcjach

Redaktor naczelny „Litopys. Studia i materiały Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce”

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

członek Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce

Aktualnie prowadzone zajęcia

Seminarium doktoranckie

Seminarium magisterskie

Antropologia polityczna

Konwersatorium specjalizacyjne (antropologia historyczna)

Etnografia wybranych grup etnicznych

Zajęcia fakultatywne (antropologia organizacji, Bojkowie i Bojkoznawstwo)