dr hab. Katarzyna Majbroda

Zainteresowania naukowe

Teoria i metodologia antropologii społeczno-kulturowej (m.in. badania na temat literary turn, interpretive turn w antropologii na poziomie epistemologicznym, metodologicznym i dyskursywnym), antropologia lingwistyczna, metodologia badań literaturoznawczych, krytyka feministyczna, dyskursy postzależnościowe oraz krytyka kulturowa (antropologia miasta i antropologia edukacji).

Książki autorskie

Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy Kraków: Wydawnictwo Universitas 2013, ss. 612.

Redakcje naukowe

Obserwatorki z wyobraźnią. Etnologiczne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica, K. Majbroda, Wrocław 2014.

Miłość spełniona, miłość niespełniona, red. B. Płonka-Syroka, K. Majbroda, Wrocław 2010.

Monograficzny numer „Zeszytów Etnologii Wrocławskiej” 2014 nr 2 (12): Oblicza antropologii społeczno-kulturowej po Writing Culture. Wyzwania, dylematy, perspektywy, red. K. Majbroda, M. Pawlak.

Artykuły

Znaki szczególne Dariusza Czai: hybryda rozumu i wyobraźni, dyskursu i sztuki, czyli o antropologii jako ćwiczeniu duchowym, “Teksty Drugie” 2015 nr 1, s. 23-35.

O kontekstach i stylach recepcji książki Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography w polskiej antropologii społeczno-kulturowej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 2 (21), s. 11-27.

Between Science and Literature: The Literary Turn in Socio-Cultural Anthropology, [w:] Middlegrounds, Ambigous Frontiers, and Intercular Space, red. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, Poznań 2014, s. 193-214.

Monografie wyobcowania: o literackich i antropologicznych strategiach wytwarzania odmienności kobiet – pisarek w dyskursie feministycznej krytyki literackiej, [w:] Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica, K. Majbroda, Wrocław 2014, s. 377-394.

Drogi wiedzy w antropologii społeczno-kulturowej po zwrocie ku sensoryczności i niedyskursywnemu doświadczaniu rzeczywistości, „Lud” 2013, t. XCVII, s. 17-38.

Na pograniczu antropologii i literatury. Samo(roz)poznanie jako konsekwencja zwrotu literackiego w antropologii społeczno-kulturowej, [w:] Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów… Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, red. G. Kubica, H. Rusek, Katowice 2013, s. 87-104.

O ‘pakcie etnograficznym’, czyli teren w dialogu z teorią i antropologicznym tekstem, [w:] Uwagi w kwestii poznania. Księga Jubileuszowa Prof. Adama Palucha, red. J. Bardan, K. Górny, Kolbuszowa-Wrocław 2013, s. 111-132.

W poszukiwaniu znaczenia miejsca. Próba kognitywnej analizy kategorii działki i przestrzeni asocjacyjnych z nią związanych, [w:] Dzieło-Działka, Kraków 2012, s. 186-208.

K. Majbroda, M. Romanowska, Arachne w Trokach. Tkanie, wiązanie i łączenie nici, narracji oraz losów kobiecych, [w:] Wileńszczyzna. Przedmioty – opowieści – refleksje red. P. Oleksy, M. Sikora, Bydgoszcz 2012, s. 110-134.

Kultura poprzez znaki. Kilka refleksji o nieistniejącej książce Pryncypia semiotyki kultury Clifforda Geertza, [w:] Co po Geertzu? Dziedzictwo – Interpretacje – Dylematy, red. A. Szafrański, Lublin 2011, s. 20-41.

W stronę konkretu. Antropologiczne wymiary refleksji Czesława Miłosza, w: Spotkanie z człowiekiem. Zaczynając od Czesława Miłosza, red. G. Dąbrowski, B. Dwilewicz, K. Pietrowiak, Wrocław 2011, s. 27-42.

Jak wypowiedzieć badaną kulturę? Zjawisko narratywizmu w antropologii „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2011, nr 1, s. 13-27.

Dlaczego humanistyka ucieka w antropologię? Kilka uwag o dostrzeżonym eskapizmie, „Literatura Ludowa” 2011 nr 2, s. 3-15.

O nieszczelnych granicach współczesnej nauki. Przypadek antropologizowania (się) humanistyki, [w:] Nauka w kontekście wzorców kultury, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2011, s. 149-162.

Kłopotliwe dziedzictwo? Claude Lévi-Strauss i myśl antropologiczna Clifforda Geertza „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2011, nr 1-2, s. 73-92.

Pole literackie w Polsce po 1989 roku w kontekście społeczno-kulturowym, [w:] Antropologiczne i kulturowe wymiary system transformacji w Polsce, red. K. Górny, M. Marczyk, Wrocław 2010, s. 203-224.

Recenzje

Fieldwork jako fakt (nie tylko) lekturowy, „Roczniki Antropologii Historii” 2012 nr 1, s.154-166.

Granty

Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii – porównawcze badania antropologiczne (2013-2017), Program Maestro: Narodowe Centrum Nauki, uczestnik.

Tekst, dyskurs, interpretacja: filologiczne kategorie w teorii i metodologii antropologii społeczno-kulturowej (2013-2014), Program Fuga 2: staże podoktorskie, Narodowe Centrum Nauki, kierownik.

Poznanie z odmiennej perspektywy. Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku (2012), wewnętrzne granty badawcze dla młodych naukowców UWr, kierownik

Antropologia interpretatywna Clifforda Geertza (2013), wewnętrzne granty badawcze dla młodych naukowców UWr, kierownik.

Projekty badawcze

Dzieło-Działka (2010-2012), Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie, uczestnik

Małe przedmioty, duże historie (2012), Fundacja Współpracy Młodzieży Litewskiej i Polskiej, uczestnik.

Wielokulturowość a edukacja (2011-2012), program: Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni, kierownik.

Projekt e-Dolny Śląsk (2014), Unia Europejska, samorząd województwa dolnośląskiego, wykonawca.

Członkostwo w redakcjach

„Tematy z Szewskiej”– członek redakcji, redaktor językowy

„Archiwum Etnograficzne” – członek redakcji

„Lud “ – redaktor językowy

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Zastępca Prezesa PTL Oddział Wrocław

Przewodnicząca Sekcji Metodologicznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2014-2016)

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia współczesności

Antropologia edukacji

Komunikowanie wiedzy antropologicznej

Metody badań terenowych

Problemy filozofii języka i kultury