Wspominamy Claude'a Lévi-Straussa

30 października minęła 8 rocznica śmierci Claude'a Lévi-Straussa. Z tej okazji przypominamy specjalny numer Zeszytów Etnologii Wrocławskiej poświęcony myśli papieża strukturalizmu, który pobrać można ze strony czasopisma: http://www.zew.uni.wroc.pl/files/ZEW_2011_1-2.pdf

Spis treści

Wiaczesław Wsiewołodowicz Iwanow
Pamięci Claude’a Lévi-Straussa (In memory of Claude Levi-Strauss)

Krzysztof Korżyk
Algebra myśli semiotycznie oswojonej, czyli piekielna machina Claude’a Lévi-Straussa
(Semiotically Construed Algebra of Thought or Claude Lévi-Strauss’ Infernal Machine)

Michał Mokrzan
Aporie strukturalizmu. O wewnętrznych sprzecznościach antropologii Claude’a Lévi-Straussa
(The Aporias of Structuralism. The Internal Contradictions of Claude Lévi-Strauss’ Anthropology)

Monika Baer
Claude Lévi-Strauss w debatach „zwrotu politycznego” antropologii angloamerykańskiej
(Claude Lévi-Strauss in Debates of the “Political Turn” of Anglo-American Anthropology)

Katarzyna Majbroda
Kłopotliwe dziedzictwo? Claude Lévi-Strauss a myśl antropologiczna Clifforda Geertza
(An awkward legacy? Claude Lévi-Strauss and Clifford Geertz’s anthropological thought)

Aneta Kliszcz
Claude Lévi-Strauss postmodernistą? Smutek tropików jako tekst literacki
(Was Claude Lévi-Strauss Postmodernist? A World on the Wane as Belles-lettres)

Stanisław Węglarz
Postawy parmenidejska i heraklitejska w ujmowaniu kultury. Zarys problematyki
(The Heraclitean and Parmenidian Approaches in the Interpretation of Culture. The Outline of the Issue)

Paweł Graf
Narratologia Lévi-Straussa – lektury polemiczne 
(Lévi-Strauss’s Narratology – The Polemic Readings)

Maciej Czeremski
Pożegnanie z kultem gwiazd. Claude Lévi-Strauss a religioznawstwo
(Farewell to the Cult of Stars. Claude Lévi-Strauss and Religious Studies)

Marcin Napiórkowski
Łowcy nerek a lęk przed strukturalizmem. Aktualność teorii Claude’a Lévi-Straussa w perspektywie badań nad „mitologią współczesną”
(The Kidney Thieves and the Fear of the Structuralism. On the Actuality of Lévi-Strauss’ Theory from the Perspective of “Contemporary Mythology”)

Jacek Szczyrbowski
Strukturalistyczne inspiracje w hermeneutyce Paula Ricoeura w kontekście badań nad narracją biografi czną
(Structural Inspirations in Paul Ricoeur’s Hermeneutics in a Context of Biographic Narration Research)

Patryk Pleskot
„Trawienie” Lévi-Straussa. Próby zastosowania strukturalizmu w historiografi i „Annales”: teoria długiego trwania i antropologia historyczna
(Digesting Lévi-Strauss. Attempts at Applying Structuralism in the “Annales” Historiography. Theory of Longue Durée and Historic Anthropology)

Małgorzata Cieliczko
Papież strukturalizmu a klasyczna psychoanaliza, czyli Lévi-Strauss czytelnikiem Freuda
(“The Pope” of Structuralism and Classic Psychoanalysis – Lévi-Strauss as the Reader of Freud)

Michał Rauszer
Lévi-Straussa Lacanem
(Lévi-Strauss and Lacan)

LS