Sylabusy zajęć obowiązkowych

Sylabusy zajęć obowiązkowych dla studiów I stopnia

MK I 1 Wybrane zagadnienia z filozofii współczesnej dr Piotr Martin.
MK I 2 Logika dr Tomasz Furmanowski.
MK I 4 Wstęp do etnologii prof. dr hab. E. Kłosek, dr Janina Radziszewska.
MK I 5 Metodyka etnograficznych badań terenowych prof. dr hab. Eugeniusz Kłosek, dr Katarzyna Majbroda.
MK I 6 Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich dr Konrad Górny.
MK I 7 Kultura w pradziejach dr Artur Boguszewicz.
MK I 8 Historia etnologii dr Mirosław Marczyk.
MK I 9 Metody interpretacji kultury dr Michal Mokrzan.
MK I 10 Językoznawstwo dr Włodzimierz Wysoczański.
MK I 11 Etnografia Polski dr Małgorzata Michalska, dr Mirosław Marczyk.
MK I 13 Muzealnictwo etnograficzne mgr Paulina Suchecka.
MK I 14 Komunikowanie wiedzy antropologicznej dr Katarzyna Majbroda.
MK I 15 Etnografia Europy dr Janina Radziszewska, dr Ewa Banasiewicz-Ossowska.
MK I 16 Metodologia nauk społecznych dr Monika Baer.
MK I 17 Antropologia stosowana dr Monika Baer.
MK I 18 Folklorystyka dr Małgorzata Michalska.
MK I 19 Antropologia rodziny dr Ewa Banasiewicz-Ossowska.
MK I 20 Sztuka ludowa w Polsce dr Grzegorz Dąbrowski.
MK I 21 Antropologia płci i seksualności dr Monika Baer.
MK I 22 Antropologia postsocjalizmu dr Monika Baer.
MK I 23 Seminarium licencjackie, dr Ewa Banasiewicz-Ossowska, dr Konrad Górny, dr Katarzyna Majbroda, dr Mirosław Marczyk, dr Janina Radziszewska.
MK I 24 Badania empiryczne dr Artur Boguszewicz.
MK I 25 Praktyka muzealna.

Sylabusy zajęć obowiązkowych dla studiów II stopnia

MK II 1 Problemy filozofii języka i kultury dr Katarzyna Majbroda.
MK II 2 Kultura i społeczeństwo wieków średnich dr Artur Boguszewicz.
MK II 3 Teoria kultury dr Monika Baer.
MK II 4 Antropologia etniczności dr Małgorzata Michalska.
MK II 5 Współczesne nurty myśli antropologicznej dr Michał Mokrzan.
MK II 6 Antropologia edukacji dr Katarzyna Majbroda.
MK II 7 Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Polsce dr Małgorzata Michalska
MK II 8 Konwersatorium specjalizacyjne 1 dr hab. Jarosław Syrnyk prof UWr. 
MK II 9 Antropologia polityczna dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr.

MK II 10 Etnografia wybranych grup etnicznych dr Ewa Banasiewicz-Ossowska.
MK II 12 Antropologia filmu dr Konrad Górny.
MK II 13 Antropologia muzyki dr Grzegorz Dąbrowski.
MK II 14 Wykład specjalizacyjny dr hab. Grzegorz Pełczyński prof UWr.