How to Study Bears in Love

Zapraszamy na pierwszy w tym roku akademickim wykład w ramach cyklu Spotkania na Szewskiej! Naszą gościnią będzie dr Sandy Wenger z University of Southern California, która opowie o swoich badaniach w malezyjskiej społeczności queerowej Niedźwiedzi. Wykład w języku angielskim odbędzie się w czwartek 21 grudnia w sali nr 3 Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr o 12.30.

 

EN

How to Study Bears in Love: On the “Messy” Methodology of Ethnographic Fieldwork with Queer Men in Malaysia

In her doctoral research, Sandy Wenger examined understandings and practices of love among queer men participating in the Malaysian Bear community. Bears are a subculture predominantly composed of gay, bisexual, and queer men who valorize and eroticize fat, hirsute, and aging bodies that tend to be stigmatized in mainstream gay and straight communities. Her ethnographically explored how being part of the Malaysian Bear community helped the interlocutors navigate the double marginalization that stems from being queer in a country that criminalizes non-normative expressions of gender and sexuality, and from being fat in a social environment that limits them due to their size. Conducting fieldwork within this context came with several challenges that continuously shifted the parameters of the project. This is not uncommon in the social sciences because ethnographic research requires to navigate the unpredictable social world of our fieldsites. Drawing on experiences from dr Wenger's ten-year engagement with the Malaysian Bear community this talk reflects on the messy, complex, and fluid nature of ethnographic fieldwork. In doing so, she argues that designing a research project that included flexible, emergent methodological approaches was essential in revealing how love and romantic relationships shape my interlocutors’ lives.

 

About our guest

Sandy Wenger is a Teaching Fellow in the Department of Anthropology at the University of Southern California. She holds a PhD in anthropology from the University of California Irvine as well as an MA in Visual Anthropology from the University of Kent. As a queer anthropologist, her work focuses on understandings and practices of love among men participating in the Bear community—a queer subculture—in Malaysia. She examines how these men navigate romantic relationships and negotiate ideas around masculinity, sexuality, and the body through the lens of queer love. Dr. Wenger has extensive experience teaching, having worked as an Assistant Professor of Teaching at UOW Malaysia’s KDU University College campus. She has been teaching a diverse range of courses in the fields of Cultural Anthropology and Visual Anthropology both at USC and in other institutions, including the History of Anthropological Theory, Anthropological Research Methods, Sex and Gender in an Anthropological Perspective, Anthropology of the Body, Exploring Culture through Film, Global Media, and Southeast Asian Migration.

 

PL

Jak badać zakochane Niedźwiedzie. O "nieuporządkowanej" metodologii etnograficznych badań terenowych queerowych mężczyzn w Malezji

W ramach pracy doktorskiej Sandy Wenger badała rozumienie i praktykowanie miłości wśród queerowych mężczyzn należących do malezyjskiej społeczności Niedźwiedzi (Bears). Niedźwiedzie to subkultura głównie homoseksualnych, biseksualnych i queerowych mężczyzn, którzy cenią i erotyzują duże, owłosione i starzejące się ciała, zazwyczaj piętnowane w społecznościach gejowskich i heteroseksualnych głównego nurtu. Celem projektu było zbadanie, na ile bycie częścią malezyjskiej społeczności Niedźwiedzi pomagało moim rozmówcom radzić sobie z podwójną marginalizacją wynikającą z bycia queer w kraju, który kryminalizuje nienormatywne wyrażanie płci i seksualności, a także z bycia otyłym w środowisku społecznym, które piętnuje mężczyzn ze względu na rozmiar. Prowadzenie badań terenowych w tym kontekście wiązało się z wyzwaniami, które nieustannie zmieniały parametry projektu. Nie jest niczym niezwykłym w naukach społecznych, ponieważ badania etnograficzne wymagają od poruszania się po nieprzewidywalnym terenie. Wykład ten, oparty na doświadczeniach z dziesięcioletniego okresu zaangażowania w społeczność malezyjskich Niedźwiedzi, odzwierciedla nieuporządkowaną, złożoną i płynną naturę etnograficznych badań terenowych. Jego sednem jest argument, że zaplanowanie projektu opartego na elastycznych – wyłaniających się w takcie badań – podejściach metodologicznych było niezbędne do ujawnienia, w jaki sposób miłość i romantyczne relacje kształtują życie moich rozmówców.

 

O gościni

Sandy Wenger jest wykładowczynią w Instytucie Antropologii Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC) w Los Angeles. Posiada tytuł doktora antropologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, a także tytuł magistra antropologii wizualnej Uniwersytetu w Kent w Zjednoczonym Królestwie. Jako queerowa antropolożka koncentruje się na sposobach rozumienia i praktykowania miłości przez mężczyzn należących do społeczności Bear – malezyjskiej subkultury queer. Bada sposoby funkcjonowania członków tej społeczności w romantycznych związkach i negocjowania pojęć męskości, seksualności i ciała przez pryzmat queerowej miłości. Dr Wenger posiada bogate doświadczenie dydaktyczne: pracowała jako adiunkt w dziedzinie nauczania na KDU University College w Malezji. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu antropologii kulturowej i antropologii wizualnej, na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, w tym historię teorii antropologicznych, metody badań antropologicznych, płeć i seksualność w perspektywie antropologicznej, antropologia ciała, odkrywanie kultury poprzez film, globalne media i migracje z Azji Południowo-Wschodniej.