dr Artur Boguszewicz

A. Boguszewicz

Zainteresowania naukowe

mediewistyka, archeologia historyczna i antropologia średniowiecza, kultura materialna średniowiecza, kastellologia, kultura dworsko-rycerska, centra historycznych ośrodków miejskich, problematyka regionalna Europy Środkowej i Środkowowschodniej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju osadnictwa na terenów Śląska i obszaru Sudetów. 

Książki

Artur Boguszewicz, Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010.

Redakcje naukowe

Artur Boguszewicz (współredaktor) Castrum Bene 15, A castle as a status symbol, 15th International Castellological Conference, book of abstracts and study tour guide = Burg als Statussymbol, 15. Internationale Konferenz für Burgenforschung, Zusammenfassungen der Vorträge und Studienfahrtführer = Zamek jako symbol statusu, 15. Międzynarodowa Konferencja Kastellologiczna, Księga abstraktów i opis wyjazdu studyjnego, Zamek Książ, 16.05.-19.05.2017, Wrocław 2017, ss. 54, ISBN 978-83-939353-1-4

Artur Boguszewicz (współredaktor), Człowiek i Środowisko w Sudetach. I Międzynarodowa Konferencja, Wrocław 2000, ss. 455, ISBN 83-86334-33-9

Artykuły w czasopismach

Artur Boguszewicz, Z Prochowic do Lasu i z powrotem. Z badań nad początkami miasta nad dolną Kaczawą, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” (2018), Rocznik LXXIII, NR 3, s. 5-35.

Artur Boguszewicz, Metalowe elementy pasów w późnym średniowieczu na Śląsku w świetle materiałów archeologicznych pochodzących z zamków, Silesia Antiqua (2015), t. 50, s. 133-201.

Artur Boguszewicz, Początki zamków prywatnych w Europie Środkowowschodniej, Silesia Antiqua (2012), t. 48, s. 108-142.

Artur Boguszewicz, Kwestia waloryzacji przestrzeni w trakcie wyboru miejsca pod budową zamku, Silesia Antiqua (2009), t. 45, s. 131-160.

Rozdziały w monografiach

Artur Boguszewicz, Burgen im Krieg um die Erbfolge in Schlesien im 15. Jahrhundert, [w:] N. Engberg, V. Etting, L. Meldgaard Sass Jensen, C. Sørensen, D. Wille-Jørgensen (red.), Building a castle - preparing for war or keeping the peace?, Archaeologia medii aevi Finlandiae 24, Castella Maris Baltici XIII, Bonn 2018, s. 161-175.

Artur Boguszewicz, Adelige Residenzen in Schlesien im Mittelalter, [w:] A. Andrzejewski (red.), Castle as a Residence, Castella Maris Baltici XII, Łódź 2015, s. 61-77.

Artur Boguszewicz, Burgen und Landesausbau im 12./13. Jh. im südlichen Schlesien, [w:] F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt T. Westphalen (red.), Transformation und Umbrüche des 12./13. Jahrhunderts, Langenweissbach 2012, s. 115-130.

Artur Boguszewicz, Zamki a konflikty zbrojne na Śląsku w drugiej połowie XV wieku, [w:] T. Ciesielski (red.), Zamki, twierdze i garnizony Opola, Śląska i dawnej Rzeczypospolitej, Zabrze 2010, s. 12-38.

Artur Boguszewicz, Wstęp do archeologii historycznej Dzierżoniowa, [w:] D. Adamska, S. Ligarski, T. Przerwa (red.), Dzierżoniów – wieki minione, Dzierżoniów 2009, s. 26-30.

Artur Boguszewicz, Die Funktion der schlesischen Burgen im 13. und 14. Jahrhundert, [w:] M. Krenn, A. Krenn-Leeb (red.) Burg und funktion, Archäologie Österreichs Special 2, Castrum Bene 8:, Wien 2006, s. 43-68.

Artur Boguszewicz, Genius loci oder die natürliche Umgebung. Platzwahl für Burgerrichtung, [w:] T. Durdík (red.), Die Burg und ihr Bauplatz, Castrum Bene 9, Praha 2006, s. 41-60.

Artur Boguszewicz, Architektura siedziby możnowładczo-rycerskiej w Wierzbnej koło Świdnicy w świetle badań archeologicznych, [w:] J. Olczak (red.), Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych, Archaeologia Historica Polona 15/2, Toruń 2005, s. 279-307.

Artur Boguszewicz, Rozwój kamienicy mieszczańskiej w Dzierżoniowie w świetle badań archeologicznych, [w:] B. Gediga (red.), Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym, Wrocław 2004, s. 121-141.

Artur Boguszewicz, Nienawiść Rudego Smoka do Bolesława a początki zamków romańskich na Śląsku, [w:] J. Wiesiołowski (red.), Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku: materiały XIX Seminarium Mediewistycznego, Poznań 2001, s. 18-23.

Artur Boguszewicz, Z badań nad przemianami osadnictwa w Sudetach śląskich w XII-XIII w., [w:] M. Boguszewicz, A. Boguszewicz, D. Wiśniewska (red.), I Międzynarodowa Konferencja. Człowiek i środowisko w Sudetach, Wrocław 2000, s. 151-168.

Artur Boguszewicz, Przemiany w XIII-wiecznym śląskim budownictwie obronnym, [w:] K. Wachowski (red.), Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. „Rewolucja” XIII wieku, Wrocław 1998, s. 97-111.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

- od 2011 r. Członek Komitetu Stałego Międzynarodowej Organizacji Kastellologicznej „Castrum Bene” (The Castrum Bene International Castellological Association. Permanent Committee Member).

- w latach 2015-2017 Przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Kastellologicznej „Castrum Bene”.

Aktualnie prowadzone zajęcia

Archeologia (wykład i ćwiczenia)

Dziedzictwo kulturowe regionów (konwersatorium)

Zamek jako zjawisko społeczno-kulturowe (konwersatorium)