dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr

K.majbroda

Zainteresowania naukowe

Teorie i metodologie nauk społecznych i humanistycznych; edukacja otwierająca, polityki i praktyki miejskie, afektywne poetyki społeczne; krytyka kulturowa; posthumanizm, etnografia transrelacyjna, environmental studies, environmental justice.

Książki autorskie

Katarzyna Majbroda, W relacjach, sieciach, splotach asamblaży. Wyobraźnia antropologii społeczno-kulturowej wobec aktualnego, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2019. Open Access (atutoficyna.pl)

Wojciech J. Burszta, Paweł Dobrosielski, Krzysztof Jaskułowski, Katarzyna Majbroda, Piotr Majewski, Michał Rauszer, Naród w szkole. Historia i nacjonalizm w polskiej edukacji szkolnej,Wydawnictwo Naukowe Katedra,  Gdańsk 2019. Naród w szkole. Historia i nacjonalizm w polskiej edukacji szkolnej Wydawnictwo Naukowe Katedra (wnkatedra.pl)

Katarzyna Majbroda,Clifford Geertz’s Interpretative Anthropology. Between Text, Experience and Theory, seria: Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory and History, red. R. Nycz, T. Walas), Wydawnictwo Peter Lang: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. Clifford Geertz’s Interpretive Anthropology (peterlang.com)

Katarzyna Majbroda, Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy, seria: Modernizm w Polsce, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013. Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy, Katarzyna Majbroda, 97883-242-2250-6 (universitas.com.pl)

Redakcje naukowe

Katarzyna Majbroda, Grażyna Kubica (red.), Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, Wrocław: Wydawnictwo Atut, 2014, ss. 482. (ISBN: 978-83-797-7051-9).

Katarzyna Majbroda, Marek Pawlak (red.), Oblicza antropologii społeczno-kulturowej  po Writing Culture. Wyzwania, dylematy, perspektywy. numer monograficzny „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 2 (21), ss. 156, ISSN 2084-560X.

Katarzyna Majbroda  (red.), Rzeczy. numer monograficzny „Tematy z Szewskiej” 2016, nr 1  (17), ss. 70, ISNN 1898-3901. Tematy z Szewskiej - Numer Rzeczy 1(17)/2016 (2016) - Biblioteka Nauki - Yadda (icm.edu.pl)

Katarzyna Majbroda, Katarzyna Kość-Ryżko (red.), Alicja Soćko-Mucha, Wokół Bachtinowskiej teorii śmiechu. Perspektywa antropologiczna, seria Biblioteka Etnografii Polskiej, IEiA PAN, Warszawa 2020. MONOGRAFIE: Wokół bachtinowskiej teorii śmiechu (vot.pl)

Katarzyna Majbroda, Anna Weronika Brzezińska (red.) Etnografia – Animacja – Edukacja. numer monograficzny, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2020, t. LIX, ss. 237, ISSN 0076-0382. Vol 59 (2020) (umk.pl)

Artykuły w czasopismach (wybrane)

Katarzyna Majbroda, Śmiech-dialog-wywrotowość. Bachtin w recepcji antropologicznej, „Lud”, 2020, t. 104, s. 493-509. Śmiech – dialog – wywrotowość. Bachtin w recepcji antropologicznej | Majbroda | LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (umk.pl)

Katarzyna Majbroda, Edukacja otwierająca jako strategia demokratyzacji wiedzy i współtworzenia wyobraźni społecznej, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. LIX, 2020, s. 9-31. Edukacja otwierająca jako strategia demokratyzacji wiedzy i współtworzenia wyobraźni społecznej | Majbroda | Łódzkie Studia Etnograficzne (umk.pl)

Katarzyna Majbroda,  The postmodern opening in polish socio-cultural anthropology: a project realised? „Déjà lu”, nr 6, 2018, s. 1-25. lud_en.pdf (waunet.org)

Katarzyna Majbroda, 2018, Education policy and history education as tools for shaping an open society in Poland: a critical anthropological analysis, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” nr 50,   2018, s. 1-14. Education policy and history education as tools for shaping an open society in Poland: A critical anthropological analysis | Majbroda | Sprawy Narodowościowe (ispan.waw.pl)

Katarzyna Majbroda, 2018, Wrocławski Marsz Równości jako przykład karnawalizacji protestu w przestrzeni miejskiej: perspektywa antropologiczna, „Journal of Urban Ethnology” t. 16, 2018, s. 61-78. Wrocławski Marsz Równości jako przykład karnawalizacji protestu w przestrzeni miejskiej. Perspektywa antropologiczna - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (rcin.org.pl)

Katarzyna Majbroda, Wojciech Piasek, Antropologia społeczno-kulturowa w Polsce dzisiaj – dziedzictwo, teraźniejszość, wyzwania i strategie na przyszłość: wokół ankiety antropologicznej,  „Lud”,  t. 101, 2017, s. 447-483. Antropologia społeczno-kulturowa w Polsce dzisiaj – dziedzictwo, teraźniejszość, wyzwania i strategie na przyszłość. Wokół ankiety antropologicznej | Majbroda | LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (umk.pl)

Katarzyna Majbroda, Nowe polityki wrażliwości antropologii społeczno-kulturowej w kontekście dziedzictwa ruchu "writing culture", „Etnografia Polska” t. 61, z. 1-2, 2017, s. 185-208. Nowe polityki wrażliwości antropologii społeczno-kulturowej w kontekście dziedzictwa ruchu writing culture - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (rcin.org.pl)

Katarzyna Majbroda, Po pierwsze – człowiek. Autoetnografia w kontekście teorii sprawstwa Margaret Archer, „Kultura i Społeczeństwo” t. 61, nr 3,  2017, s. 33-52.

Katarzyna Majbroda, Postmodernistyczne otwarcie w polskiej antropologii społeczno- kulturowej. Projekt urzeczywistniony? „Lud” t. 100, 2016, s. 161-184. Lud, t. 100, 2016 | Penkala-Gawęcka | LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (umk.pl)

Katarzyna Majbroda,  Znaki szczególne Dariusza Czai: hybryda rozumu i wyobraźni, dyskursu i sztuki, czyli o antropologii jako ćwiczeniu duchowym, „Teksty Drugie” nr 1, 2015, s. 203-216. „Znaki szczególne” Dariusza Czai: hybryda rozumu i wyobraźni, dyskursu i sztuki, czyli o antropologii jako ćwiczeniu duchowym. (rcin.org.pl)

Katarzyna Majbroda, Wpływ zwrotu interpretatywnego na metody badań jakościowych, czyli remodelowanie antropologicznych praktyk badawczych pod wpływem kategorii literaturoznawczych,  „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej’ nr 1 (22),  2015, s. 45-68. zew22_majbroda.pdf (uni.wroc.pl)

Katarzyna Majbroda, O kontekstach i stylach recepcji książki "Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography" w polskiej antropologii społeczno-kulturowej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2 (21),  2014, s. 11-28. zew21_majbroda.pdf (uni.wroc.pl)

Katarzyna Majbroda, Drogi wiedzy w antropologii społeczno-kulturowej po zwrocie ku sensoryczności i niedyskursywnemu doświadczaniu rzeczywistości, „Lud” t. 97,  2013, s. 17-38. Lud, t. 97, 2013 | Penkala-Gawęcka | LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (umk.pl)

Katarzyna Majbroda, Dlaczego humanistyka ucieka w antropologię? Kilka uwag o dostrzeżonym eskapizmie, „Literatura Ludowa” nr 2, 2011, s. 3-15.

Katarzyna Majbroda, Kłopotliwe dziedzictwo? Claude Lévi-Strauss a myśl antropologiczna Clifforda Geertza, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1-2, 2011, s. 73-90. zew 2011/1-2 (uni.wroc.pl)

Rozdziały w monografiach (wybrane)

Katarzyna Majbroda, Epistemiczne pułapki – metodologiczne niepokoje. Autoetnografia jako wyraz sprawczości i inwencyjności wobec nieprzewidywalnego (serendipity) w antropologicznej praxis, w: Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”. O autoetnografii w Polsce, red. M. Kafar, A. Kacperczyk, t. 4, seria Perspektywy autobiograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 289-322.

Katarzyna Majbroda, Neoliberalna racjonalność w polityce edukacyjnej jako narzędzie kształtowania społeczeństwa samozarządzającego. Perspektywa antropologiczna, w: Tożsamość i edukacja: społeczne konstrukcje i reprezentacje, red. A. Cybal-Michalska, Z. Melosik, T. Gmerek, W Segiet, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018, s. 183-198.

Katarzyna Majbroda, 2016, Z odmiennej perspektywy. Współczesna polityka edukacyjna w perspektywie antropologii społeczno-kulturowej, w: Przyszłość wielokulturowości w Polsce: nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, red. D. Angutek, t. 58 seria: Archiwum Etnograficzne PTL, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016,  s. 41-53.

Katarzyna Majbroda, Monografie wyobcowania: o literackich i antropologicznych strategiach wytwarzania odmienności kobiet-pisarek w dyskursie feministycznej krytyki literackiej, w: Obserwatorki z wyobraźnią: etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G.  Kubica, K.  Majbroda, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław: 2014, s. 383-400.

Katarzyna Majbroda, Antropolog(ia) wobec globalizującego się świata: globalizacja - nowa nazwa dla starych stylów myślenia w antropologii kulturowej?, w: Historia, kultura, globalizacja. t. 4, red. A. Nobis, P. Badyna, P.J. Fereński, A. Janus, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2014,  s. 83-97.

Katarzyna Majbroda, Between science and literature: the literary turn in socio-cultural anthropology, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. A.  Posern-Zieliński, L. Mróz, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 2013, s. 193-214.

Katarzyna Majbroda, Na pograniczu antropologii i literatury. Samo(roz)poznanie jako konsekwencja zwrotu literackiego w antropologii społeczno-kulturowej, w: Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów: perspektywa antropologiczna i socjologiczna, red. G. Kubica i H. Rusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice  2013, s.  87-103.

Katarzyna Majbroda, 2012, W poszukiwaniu znaczenia miejsca. Próba kognitywnej analizy kategorii "działka" i przestrzeni asocjacyjnych z nią związanych, w: Dzieło-działka, red. M. Szczurek, M. Zych, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli: Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego, Kraków 2012,  s. 186-207.

Katarzyna Majbroda, Monika Romanovska, Arachne w Trokach: tkanie, wiązanie i łączenie nici, narracji oraz losów kobiecych, w: Wileńszczyzna: przedmioty – opowieści – refleksje (Vilniaus kraštas: daiktai – pasakojimai – apmąstymai), red. P. Oleksy i M. Sikora, Oficyna Wydawnicza Epigram,  Bydgoszcz 2012, s. 110-132.

Katarzyna Majbroda, Kultura poprzez znaki. O nieistniejącej książce "Pryncypia semiotyki kultury" Clifforda Geertza, w: Geertz: dziedzictwo, interpretacje, dylematy, red. A. A. Szafrański, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 47-67.

Katarzyna Majbroda, 2011, W stronę konkretu: antropologiczne wymiary refleksji Czesława Miłosza,  w: Spotkanie z człowiekiem: zaczynając od Czesława Miłosza, red. G. Dąbrowski, B. Dwilewicz, K. Pietrowiak, Wrocław: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 27-41.

Katarzyna Majbroda, O nieszczelnych granicach współczesnej nauki. Przypadek antropologizowania (się) humanistyki, w: Nauka w kontekście wzorców kultury, red. B. Płonka-Syroka,  A. Kaźmierczak, t. 5 Antropologia Wiedzy, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011, s.149-161.

Katarzyna Majbroda, Z peryferii do centrum – miejsce kultury i jej konceptualizacje w refleksji literaturoznawczej,  w: Kultura w badaniach literackich, red. B. Ryż, B. Balicki, Oficyna Wydawnicza Atut,  Wrocław 2010, s. 25-48.

Katarzyna Majbroda, Pole literackie w Polsce po 1989 roku w kontekście społeczno-kulturowym, w: Antropologiczne i kulturowe wymiary system transformacji w Polsce, red. K. Górny, M. Marczyk, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr., Wrocław 2010, s. 203-224.

Katarzyna Majbroda, Antropologia interpretatywna Clifforda Geertza – ucieczka dyscypliny w tekstowy świat?, w: Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretacyjnej, red. A. A. Szafrański, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 49-80

Członkostwo w redakcjach

Czasopismo „Lud”

Czasopismo „Tematy z Szewskiej”

Seria wydawnicza „Biblioteka Etnografii Polskiej”  IEiA PAN

Seria wydawnicza „Archiwum Etnograficzne” PTL

Rada naukowa czasopisma „Journal of Urban Ethnology”

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Członkini European Association of Social Anthropologists

Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (prezeska PTL Oddział Wrocław, wiceprezeska w Zarządzie Głównym PTL)

Członkini Sekcji Metodologicznej PTL (przewodnicząca)

Członkini Rady Naukowej Polskiego Instytutu Antropologicznego

Członkini – ekspertka Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

Członkini Komisji Antropologii Miasta Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

Granty/projekty (wybrane)

Tytuł: Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich. Projekt finansowany w ramach programu Active Citizens-National ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego; lata realizacji: 2021-2022. Główny wykonawca: Kalejdoskop Kultur. Charakter udziału: uczestnik, koordynator metodologii badań oraz części empirycznej projektu w zakresie Diagnozy sytuacji NGO-sów migranckich i mniejszościowych oraz grup nieformalnych w poszczególnych regionach.

Tytuł: Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim (DNK/SP/462976/2020); lata realizacji: 2020-2021. Projekt finansowany w ramach programu MEiN: Społeczna odpowiedzialność nauki. „Doskonała Nauka”. Wsparcie konferencji naukowych. Charakter udziału: Kierownik projektu.

Tytuł: Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii - porównawcze badania antropologiczne(UMO-2012/06/A/HS3/00266) Grant finansowanyw ramach programu Maestro 3 Narodowego Centrum Nauki;lata realizacji: 2013-2018.Charakter udziału: uczestnik i wykonawca projektu.Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta.

Tytuł: Diversity: Preventing and combating homo- and transphobia in small and medium cities across Europe.Projekt współfinansowany przez Rights, Equality and Citizenship Programme of EU (numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693), lata realizacji: 2015-2017. Charakter udziału: uczestnik i wykonawca projektu. Kierownik projektu w ramach UWr dr hab. Monika Baer. Główny kierownik projektu: dr Olga Jubany (Universitat de Barcelona).

Tytuł: Tekst, dyskurs, interpretacja. Literaturoznawcze kategorie badawcze w teorii i metodologii antropologii społeczno-kulturowej XX i XXI wiekuProjekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Fuga 2 (DEC-2013/08/S/HS2/00198); lata realizacji: 2013-2014. Charakter udziału: Kierownik projektu.

Tytuł projektu: Dzieło-Działka, lata realizacji: 2009-2011.Projekt finansowany w ramach grantu badawczego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie ze środków UE. Charakter udziału: uczestnik i wykonawca projektu badawczego.

Tytuł projektu: Małe przedmioty, duże narracje (FPL1-005-2012), rok realizacji: 2012. Projekt finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Charakter udziału: Koordynator merytoryczny i uczestnik badań w projekcie.

Tytuł projektu: Wielokulturowość a edukacja – przypadek miasta Wrocławia,(POKL.04.01.01-00/054/10), lata realizacji: 2011-2012.Projekt finansowany przez UE i UWr; realizowany w ramach programu: Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni. Charakter udziału: Kierownik projektu.

Tytuł projektu: Wielokulturowość szansą rozwoju miasta–na przykładzie Wrocławia, (POKL.05.01.02-00/065/13), rok realizacji 2012. Projekt finansowany przez UE i UWr; realizowany  w ramach programu: Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni. Charakter udziału: Kierownik projektu.

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia edukacji

Antropocen i zmiany klimatyczne w perspektywie antropologicznej

Antropologia publicznego: zjawiska, dyskursy i praktyki badawcze - tutorial

Afektywno-etyczne wymiary praktyk badawczych

Dyskursy antropologiczne w kulturze i komunikacji publicznej

Komunikowanie wiedzy antropologicznej

Kreowanie kultury miejskiej w sektorze pozarządowym