Komunikat Kierownik KEiAK, dr hab. Monika Baer, profesor Uniwersytetu

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów, warunkiem uczestnictwa studentek i studentów w prowadzonych w KEiAK zajęciach jest ich obecność na liście osób należących do danej grupy zajęciowej w USOS. Na osobach, których nazwiska na tej liście się nie znalazły, a które mają prawo do uczestnictwa w zajęciach, spoczywa obowiązek niezwłocznego zgłoszenia w formie pisemnej (mailowo lub poprzez podanie tradycyjne) konieczności dopisania do tej listy w Sekretariacie KEiAK.

Kierownik KEiAK, dr hab. Monika Baer, profesor Uniwersytetu