Regulamin Biblioteki

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Pedagogiki

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Biblioteka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego im. Prof. Mirosławy Chamcówny, tworzy razem z Biblioteką Uniwersytecką oraz innymi bibliotekami specjalistycznymi system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

§ 2

 

Zbiory Biblioteki Instytutu Pedagogiki stanowią warsztat naukowy i dydaktyczny w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Instytucie Pedagogiki.

 

§ 3

 

Biblioteka Instytutu Pedagogiki realizuje zadania usługowe, dydaktyczne i naukowe, pełni funkcje ogólnodostępnej biblioteki naukowej.

 

§ 4

 

Do podstawowych zadań Biblioteki Instytutu Pedagogiki należy:

 

 1. organizowanie warsztatu naukowo-dydaktycznego przez dobór, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z ustalonym profilem gromadzenia,
 2. udostępnianie zbiorów własnych oraz uczestniczenie w wypożyczeniach międzybibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej,
 4. prowadzenie prac dokumentacyjnych i rejestracja publikacji naukowych pracowników Instytutu Pedagogiki,
 5. prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, w tym przysposobienia bibliotecznego oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego swoich pracowników,
 6. współpraca z bibliotekami innych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

Rozdział II

 

Organizacja Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 
im. Prof. Mirosławy Chamcówny

 

§ 5

 

Biblioteka wchodzi w skład Instytutu Pedagogiki.

 

§ 6

 

Zakres specjalizacji biblioteki określa dyrektor Instytutu Pedagogiki.

 

§ 7

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki podejmuje decyzje i realizuje zadania w zakresie:

 

 1. przydzielania pomieszczeń na cele biblioteczne i zapewnienia pracownikom biblioteki odpowiednich warunków do pracy,
 2. ustalania wspólnie z kierownikiem biblioteki kierunków działania biblioteki,
 3. wnioskowania o zmianę struktury organizacyjnej biblioteki,
 4. przydzielania środków finansowych na działalność biblioteki i współdecydowania z kierownikiem biblioteki o bieżących sprawach finansowych biblioteki,
 5. przedkładania Rektorowi wniosków w sprawach zatrudnienia, awansów i odwołania pracowników biblioteki w porozumieniu z jej kierownikiem,
 6. przedkładania Rektorowi wniosków w sprawach nagród i wyróżnień oraz premii motywacyjnych dla pracowników biblioteki w porozumieniu z jej kierownikiem,
 7. wnioskowania o nagrody i wyróżnienia dla kierownika biblioteki,
 8. ustalania zakresu obowiązków kierownika biblioteki w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej,
 9. zatwierdzania karty stanowiska pracy bibliotekarzy,
 10. odpowiedzialności wraz z kierownikiem biblioteki za bezpieczeństwo i ochronę mienia biblioteki,
 11. zatwierdzania regulaminu biblioteki uzgodnionego wcześniej z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej

 

§ 8

 

Biblioteką Instytutu Pedagogiki zarządza kierownik biblioteki, który jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w niej zatrudnionych.

 

§ 9

 

Kierownika biblioteki powołuje Rektor na wniosek dyrektora Instytutu Pedagogiki po uzgodnieniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 10

 

Kierownik Biblioteki odpowiada za realizację zadań bezpośrednio przed dyrektorem Instytutu Pedagogiki.

 

§ 11

 

Do zadań i uprawnień kierownika biblioteki  należy:

 

 1. właściwa organizacja pracy podległego personelu,
 2. informowanie dyrektora Instytutu Pedagogiki o problemach dotyczących biblioteki oraz przedkładanie propozycji rozwiązań tych problemów,
 3. współdecydowanie razem z dyrektorem Instytutu Pedagogiki o bieżących sprawach finansowych biblioteki,
 4. przygotowywanie planów działalności bibliotecznej oraz trybów ich realizacji,
 5. składanie rocznych sprawozdań ze stanu biblioteki dyrektorowi Instytutu Pedagogiki i dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej,
 6. udział w zebraniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką dotyczących istotnych spraw związanych z rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni i obsługą użytkowników,
 7. współodpowiedzialność wraz z dyrektorem Instytutu Pedagogiki za bezpieczeństwo i ochronę mienia biblioteki, za właściwe jej zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem,
 8. współpraca z administracją Instytutu Pedagogiki w sprawach dotyczących zabezpieczenia zbiorów.
 9. przedkładanie dyrektorowi Instytutu Pedagogiki wniosków w sprawach zatrudnienia i awansów pracowników biblioteki, wnioskowanie o odwołanie pracownika,
 10. dbałość o dyscyplinę pracy i pełne wykorzystanie czasu przez podległych pracowników,
 11. określanie zakresów czynności pracowników,
 12. dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i szkolenie pracowników,
 13. przygotowywanie wniosków o nagrody i wyróżnienia oraz premii motywacyjnych dla pracowników biblioteki,
 14. opracowywanie planów urlopowych pracowników,
 15. rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem.

 

§ 12

 

Kierownik biblioteki może brać udział w posiedzeniach rady Instytutu Pedagogiki z głosem doradczym.

 

§ 13

 

Przekazywanie funkcji kierownika biblioteki odbywa się protokolarnie, z udziałem komisji zdawczo-odbiorczej, powołanej przez dyrektora Instytutu Pedagogiki.

 

Protokół zdawczo-odbiorczy winien zawierać:

 

– protokół z przeprowadzonego skontrum, zgodnie z Regulaminem kontroli zbiorów bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
– wykaz spraw załatwionych i niezałatwionych,
– wykaz spraw bieżących.

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki przekazuje nowo powołanemu kierownikowi dokumentację dotyczącą działalności biblioteki oraz jej pieczęcie.

 

§ 14

 

Pomieszczenia biblioteczne powinny:

 

 1. odpowiadać warunkom bezpiecznego przechowywania zbiorów i posiadać rezerwę,
 2. umożliwiać zorganizowanie czytelni i wypożyczalni oraz ich właściwe wyposażenie, a przez to zapewniać sprawną obsługę informacyjną czytelników.

 

§ 15

 

Przydzielone bibliotece środki budżetowe winny zabezpieczać:

 

 1. uzupełnianie zbiorów gwarantujące zaspokajanie potrzeb naukowych i dydaktycznych w zakresie specjalizacji biblioteki,
 2. pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki i jej wyposażeniem,
 3. konserwację zbiorów.

 

§ 16

 

Materiały biurowe, meble, sprzęt biblioteczny i urządzenia techniczne są dostarczane bibliotece przez służby administracyjne Instytutu Pedagogiki w porozumieniu z kierownikiem biblioteki.

 

§ 17

 

Materiały biblioteczne kupuje biblioteka ze środków finansowych przyznanych przez dyrektora Instytutu Pedagogiki.

 

 

 

Rozdział III 

 

Współpraca bibliotek w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego

 

§ 18

 

Biblioteka Instytutu Pedagogiki ściśle współpracuje z innymi bibliotekami specjalistycznymi i z Biblioteką Uniwersytecką w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz działalności informacyjnej. Współpracę bibliotek organizuje Biblioteka Uniwersytecka za pośrednictwem Oddziału Informacji Naukowej.

 

§19

 

Biblioteka Instytutu Pedagogiki zobowiązana jest do:

 

 1. przekazywania rocznych sprawozdań i planów pracy Oddziałowi Informacji Naukowej,
 2. uzupełniania tradycyjnego (czytelnianego) i komputerowego katalogu książek i czasopism,
 3. przekazywania aktualnych informacji na stronę domową Biblioteki Uniwersyteckiej,
 4. promowania działań Biblioteki Uniwersyteckiej w Instytucie Pedagogiki,
 5. przekazywania protokołów skontrum i selekcji do akceptacji dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
 6. uczestniczenia w szkoleniach i pokazach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką.

 

§ 20

 

Bibliotece Instytutu Pedagogiki, podobnie jak i innym bibliotekom specjalistycznym, przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 21

 

Bibliotece Uniwersyteckiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych z Biblioteki Instytutu Pedagogiki.

 

 

 

Rozdział IV 

 

Gromadzenie zbiorów

 

§ 22

 

Biblioteka gromadzi materiały biblioteczne niezbędne do pracy naukowej i dydaktycznej w ścisłej współpracy z pracownikami Instytutu Pedagogiki mającymi w tym zakresie głos doradczy.

 

§ 23

 

Biblioteka prowadzi na bieżąco ewidencję dezyderatów i zamówień oraz akcesję wpływów.

 

§ 24

 

Biblioteka nie gromadzi starych druków i rękopisów.

 

§ 25

 

Biblioteka prowadzi selekcję swych zbiorów:

 

 1. wyłączane są materiały zdezaktualizowane, zniszczone i nie odpowiadające zakresowi gromadzenia zbiorów oraz dublety,
 2. protokoły materiałów wyselekcjonowanych zatwierdza Rektor na wniosek działającej w Bibliotece Uniwersyteckiej Komisji do spraw Selekcji Zbiorów, po aprobacie dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
 3. druki zbędne, mogące służyć jako materiał do wymiany, przekazywane są do Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

 

 

Rozdział V 

 

Opracowanie zbiorów

 

§ 26

 

Opracowanie zbiorów obejmuje następujące czynności:

 

 1. katalogowanie komputerowe (tworzenie rekordów bibliograficznych i rekordów egzemplarza oraz rekordów zasobu),
 2. ewidencję wpływów i ubytków,
 3. prowadzenie inwentarzy,
 4. opracowanie techniczne,
 5. opracowanie rzeczowe,
 6. melioracje katalogów.

 

§ 27

 

Wpływające do biblioteki materiały winny być opracowywane na bieżąco.

 

 

 

Rozdział VI

 

Udostępnianie zbiorów

 

§ 28

 

Prawo do korzystania z usług biblioteki posiadają:

 

 1. użytkownicy indywidualni,
 2. biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

§ 29

 

Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.

 

§ 30

 

Godziny pracy biblioteki podaje się do wiadomości czytelników poprzez wywieszenie odpowiedniego harmonogramu oraz podanie informacji na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki oraz Biblioteki Uniwersyteckiej. Każdorazowa zmiana godzin pracy wymaga osobnego zawiadomienia czytelników w formie pisemnego ogłoszenia przez kierownika biblioteki, za zgodą dyrektora Instytutu Pedagogiki.

 

§ 31

 

Zbiory biblioteki udostępnia się:

 

 1. w czytelni,
 2. poprzez wypożyczanie indywidualne poza bibliotekę,
 3. poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.

 

CZYTELNIA

 

§ 32

 

Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem biblioteki.

 

§ 33

 

Warunkiem korzystania z czytelni jest posiadanie karty bibliotecznej lub ważnego dokumentu tożsamości oraz wpisanie się do księgi odwiedzin.

 

§ 34

 

Zbiory własne udostępnia się w czytelni po dopełnieniu przez czytelnika obowiązujących w bibliotece formalności (wręczenie przez czytelnika dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej oraz kart książek dyżurnemu bibliotekarzowi oraz wpis do księgi odwiedzin).

 

§ 35

 

Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelni poza bibliotekę, bez zgody bibliotekarza, jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

 

§ 36

 

Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim okazaniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

§ 37

 

Użytkowników czytelni obowiązuje pozostawienie w szatni lub w szafkach na korytarzu wierzchnich okryć, teczek, toreb, pokrowców na laptopy i inne urządzenia elektroniczne itp., zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów, wyciszenie telefonów komórkowych.

 

 

 

WYPOŻYCZANIE

 

§ 38

 

Wypożyczanie jest prowadzone dla:

 

 1. studentów i doktorantów Instytutu Pedagogiki,
 2. pracowników Instytutu Pedagogiki.

 

§ 39

 

Zapisy do Biblioteki Instytutu Pedagogiki prowadzone są wyłącznie w trybie online poprzez system formularzy elektronicznych, dostępnych pod adresem www.bu.uni.wroc.pl.

 

Studenci, którzy posiadają elektroniczną legitymację studencką, wydawaną od roku akademickiego 2008/2009, wypełniają i wysyłają elektroniczny formularz zapisu nr 1 dostępny pod adresem www.bu.uni.wroc.pl. Po wypełnieniu i wysłaniu odpowiedniego elektronicznego formularza zapisu pozostałe formalności związane z bezpłatnym aktywowaniem konta bibliotecznego należy załatwić w Bibliotece Instytutu Pedagogiki ul. Dawida 1 pok. 29 lub w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 poziom 1. Dla studentów warunkiem zapisu jest posiadanie karty zobowiązań studenta, elektronicznej legitymacji studenckiej oraz dowodu osobistego.

 

Studenci, którzy nie posiadają legitymacji elektronicznej, po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego nr 2, muszą zgłosić się, nie wcześniej niż po upływie 1/2 godziny, do Wypożyczalni Miejscowej BUWr., ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 poziom 1, z kartą zobowiązań studenta oraz dowodem osobistym.
Opłata za kartę biblioteczną zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat Wypożyczalni Miejscowej BUWr.

 

Pracownicy Instytutu Pedagogiki, którzy posiadają elektroniczną legitymację służbową, po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego nr 3a, muszą zgłosić się, nie wcześniej niż po upływie 1/2 godziny, do Biblioteki Instytutu Pedagogiki ul. Dawida 1 pok. 29 lub do Wypożyczalni Miejscowej BUWr. ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 poziom 1, w celu aktywowania konta.

 

Pracownicy Instytutu Pedagogiki, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji służbowej, wypełniają i wysyłają elektroniczny formularz zapisu nr 3, a następnie muszą udać się do Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, poziom 1, z dowodem osobistym. Po uiszczeniu opłaty zgodnie z aktualnym Cennikiem opłat Wypożyczalni Miejscowej BUWr. otrzymają kartę biblioteczną  upoważniającą do korzystania z obu bibliotek.

 

§ 40

 

Uprawnienie do wypożyczania zbiorów jest ważne na dany rok akademicki.

 

§ 41

 

Prolongata uprawnień na kolejny rok akademicki następuje po dokonaniu rozliczeń z ubiegłego roku oraz potwierdzeniu wpisu na aktualny rok akademicki.

 

§ 42

 

Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić bibliotekę o każdej zmianie danych osobowych.

 

§ 43

 

Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:

 

 1. studenci – po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub niedopełnieniu formalności wymaganych przy prolongacie uprawnień,
 2. pracownicy – po ustaniu stosunku pracy,
 3. użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu biblioteki.

 

§ 44

 

Zarejestrowanie wypożyczenia i zwrotu w systemie komputerowym zastępuje obieg rewersów i jest równoznaczne z przyjęciem przez czytelnika odpowiedzialności za wypożyczone dzieło oraz jego zwrot w ustalonym terminie.

 

§ 45

 

Nie wypożycza się poza bibliotekę :

 

 1. zbiorów specjalnych,
 2. dzieł wydanych do roku 1945,
 3. czasopism,
 4. dzieł rzadkich i cennych,
 5. albumów i dzieł bogato ilustrowanych,
 6. dzieł z księgozbioru czytelni,
 7. dzieł wymagających konserwacji,
 8. dzieł sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,
 9. egzemplarzy specjalnie oznaczonych z przeznaczeniem do korzystania na miejscu.

 

§ 46

 

Wypożyczanie książek dla pracowników i studentów Instytutu Pedagogiki:

 

1) Studenci Instytutu Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, słuchacze studiów podyplomowych mogą jednorazowo posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na okres 90 dni, z zastrzeżeniem pkt 5.

 

2) Słuchacze studiów doktoranckich mogą jednorazowo posiadać na koncie 20 książek (woluminów) wypożyczonych na okres 90 dni, z zastrzeżeniem pkt 5.

 

3) Pracownicy naukowi Instytutu Pedagogiki jednorazowo mogą posiadać na koncie 30 książek (woluminów) wypożyczonych na okres 180 dni, z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.

 

4) Pracownicy Instytutu Pedagogiki nie będący nauczycielami akademickimi jednorazowo mogą posiadać na koncie 10 książek (woluminów) wypożyczonych na okres 90 dni, z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.

 

5) Wydzielona część księgozbioru wypożyczana jest na okres 14 dni.

 

6) W przypadkach szczególnych zakres wypożyczeń ustala kierownik biblioteki w uzgodnieniu z władzami Instytutu.

 

7) W uzasadnionych przypadkach ilość woluminów niezbędna do pracy naukowej i dydaktycznej może zostać zwiększona, a termin zwrotu prolongowany.

 

8) Indywidualne warunki korzystania z Biblioteki Instytutu Pedagogiki dla studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością:

 

– możliwość uzyskania prawa do korzystania z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią UWr. na takich samych prawach jak pracownicy i doktoranci Instytutu Pedagogiki

 

– możliwość wypożyczenia książek ponad wyznaczone dla studentów limity – zgodnie z indywidualnymi potrzebami,

 

– możliwość wyznaczenia pełnomocnika do wypożyczania i prolongowania terminu zwrotu książek (pełnomocnik osoby niepełnosprawnej przedstawia w wypożyczalni Biblioteki Instytutu Pedagogiki upoważnienie podpisane przez niepełnosprawnego studenta zawierające imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego pełnomocnika),

 

9) Wszyscy mają obowiązek rozliczenia się z książek do końca danego roku akademickiego.

 

§ 47

 

W uzasadnionych przypadkach biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub skrócić czas wypożyczenia.

 

§ 48

 

W razie potrzeby czytelnik może uzyskać jednorazową prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie  przez innego czytelnika.

 

§ 49

 

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego regulaminem biblioteka stosuje następujące sankcje:

 

 1. blokowanie konta czytelnika,
 2. upomnienie indywidualne,
 3. upomnienie zbiorowe – przekazanie do dziekanatów listy studentów zalegających ze zwrotem książek.

 

§ 50

 

Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych biblioteka ma prawo pobierać kary pieniężne. Wysokość kary ustala kierownik biblioteki w porozumieniu z dyrektorem Instytutu Pedagogiki.

 

§ 51

 

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany do odkupienia go w takim samym lub nowszym wydaniu oraz do wykonania oprawy introligatorskiej (lub pokrycia jej kosztu), jeżeli zagubione (uszkodzone) dzieło taką posiadało. Dodatkowo przewiduje się opłatę związaną z opracowaniem komputerowym dzieła, koszt pasków kodowych, superekslibrisu i zabezpieczeń w wysokości ustalonej przez kierownika biblioteki.

 

§ 52

 

Jeśli odkupienie dzieła nie jest możliwe biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika polegający na odkupieniu innej, wskazanej książki, której cena jest wielokrotnością wartości książki zagubionej (zgodnie z Instrukcją do regulaminu Biblioteki Instytutu Pedagogiki).

 

§ 53

 

Jeśli zagubiony został tom z dzieła wielotomowego i odkupienie dzieła w takim samym wydaniu jest niemożliwe, czytelnik winien dostarczyć całość wydania wielotomowego.

 

 

 

WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 

§ 54

 

Biblioteka Instytutu Pedagogiki uczestniczy w wypożyczeniach międzybibliotecznych za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

 

 

USŁUGI  REPROGRAFICZNE

 

§ 55

 

Biblioteka nie wykonuje usług reprograficznych.

 

 

 

Rozdział VII

 

 Działalność informacyjna

 

§ 56

 

Biblioteka udziela informacji biblioteczno-bibliograficznych w oparciu o zbiory własne, a także pośredniczy w uzyskiwaniu informacji od innych bibliotek i ośrodków naukowych.

 

§ 57

 

Biblioteka prowadzi rejestrację opublikowanych prac naukowo-badawczych pracowników i doktorantów Instytutu Pedagogiki poprzez uzupełnianie bazy HUESCA.

 

§ 58

 

Do obowiązków biblioteki należy prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego oraz informacji naukowej dla studentów Instytutu Pedagogiki.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 59

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Pedagogiki dostosowany jest do wielkości i charakteru jej zbiorów i różnorodności zadań. Opracowany został na podstawie Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

§ 60

 

Zaopiniowany przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej projekt regulaminu Biblioteki Instytutu Pedagogiki zatwierdza dyrektor Instytutu Pedagogiki.