Zarządzenie Dziekana

Zarządzenie nr 14/2021

Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu

Wrocławskiego
z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Etyki w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity:  Dz. U. z 2021, poz. 478)

oraz § 1 ust. 3 Zarządzenia Nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. etyki badań z udziałem ludzi zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W celu zapewnienia badaniom naukowym, prowadzonym w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego:

          a)    zgodności z wysokimi standardami etycznymi,

          b)    udzielenia wsparcia badaczom przy rozstrzyganiu dylematów etycznych związanych z planowaniem

          i prowadzeniem badań naukowych.

          powołuję Komisję ds. etyki badań z udziałem ludzi (zwaną dalej „Komisją").

  1. W skład Komisji wejdą:

         dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr - Przewodniczący Komisji;

         dr hab. Arkadiusz Urbanek (Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad

         Wsparciem Społecznym) - członek Komisji;

         dr hab. Barbara Winczura (Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością) - członkini Komisji;

         dr Marta Kondracka-Szala (Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej) - członkini Komisji.

  1. Zadaniem Komisji jest, w szczególności opiniowanie wniosków złożonych w ramach projektów badawczych, w których planuje się oddziaływanie - w jakiejkolwiek formie - na ludzi;
  2. Zobowiązuje się Komisję do opracowania własnego Regulaminu określającego w szczególności zasady działania Komisji oraz tryb składania wniosków i wydawania opinii.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dziekan WNHiP

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr