Studia licencjackie

kierunek: Pedagogika
Specjalności:

Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Resocjalizacja
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Po II semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności: edukacja dorosłych i marketing społeczny; pedagogika opiekuńcza z terapią; poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna; resocjalizacja. Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania jej przez minimum 20 studentów. W przypadku większej liczby kandydatów na daną specjalność (powyżej 30 osób) o przyjęciu decydować będą kryteria ustalone przez Instytut Pedagogiki.