Erasmus+

dr Agnieszka Janik – Koordynatorka  Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki  

 Departmental Coordinator at the Institute of Pedagogy  

@| agnieszka.janik@uwr.edu.pl 

 

 

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW INSTYTUTU PEDAGOIKI       

          NA WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

w krajach spoza Unii Europejskiej

Rok akademicki 2024/25

Instytut Pedagogiki UWr

 

1. Rekrutacja dotyczy następujących uczelni partnerskich:

 A. East Carolina University (USA)

                                                               i.      wszystkie dziedziny oferowane przez uczelnię partnerską,

                                                             ii.      dostępne miejsca – 2 studentów,

                                                           iii.      długość pobytu – max. pobyt 10 miesięcy.

B. Saint Mary’s University (Kanada)

                                                               i.      wszystkie dziedziny oferowane przez uczelnię partnerską,

                                                             ii.      dostępne miejsca – 2 studentów,

                                                           iii.      długość pobytu – max. pobyt 10 miesięcy.

2. W ramach stypendium Erasmus Plus studenci mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 700 EUR na miesiąc oraz dofinansowanie podróży.

3. Rekrutacja jest przeprowadzana dwuetapowo.

4. W pierwszym etapie (wewnątrz instytutowym) zostanie wyłonionych 2 kandydatów z Instytutu Pedagogiki.

5. W drugim etapie (wewnątrzuczelnianym) zostanie wyłonionych 2 kandydatów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

6. Kryteria rekrutacji w obu etapach są jednakowe.

7. Kandydaci są proszeni o przesłanie drogą elektroniczną na adres koordynatorki Instytutu Pedagogiki (agnieszka.janik@uwr.edu.pl) następujących dokumentów (w terminie do 14 lutego 2024):

A. zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów,

B. potwierdzenia znajomości języka obcego (język zajęć lub kraju mobilności),

C. listu motywacyjnego (kandydaci powinni wskazać: uczelnię, w której chcą odbyć mobilność (uczelnię pierwszego wyboru); kurs, w którym chcą uczestniczyć wraz z uzasadnieniem doboru kursu/ przedmiotów; kandydaci powinni wyeksponować motywy edukacyjne).

8. Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja Instytutu Pedagogiki przygotuje listę rankingową i wyłoni po 2 kandydatów mobilności do każdego z uniwersytetów wymienionych w pkt. 1. Następnie kandydaci zostaną rekomendowani do etapu rekrutacji wewnątrzuczelnianej. Na podstawie przedłożonych dokumentów powołana komisja przygotuje listę rankingową i wyłoni uczestników mobilności, zgodnie z liczbą dostępnych miejsc.

 9.       Kapitał mobilności

Każda osoba otrzymuje możliwość wielokrotnych wyjazdów (mobilności) w ramach programu Erasmus+ trwających w sumie nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym poziomie studiów, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich – 24 miesiące. Ilość dni /miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus, nazywamy kapitanem mobilności.  Kapitał jest obliczany osobno na dany poziom studiów, sumowane są wszystkie rodzaje wyjazdów, także pobytu z  dofinansowaniem zerowym.